BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара

МАГИСТЕРИУМ ООД имаше удоволствието да подпише на 03/08/2020 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.009-0036-C01 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз. Разработването на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика цели да допринесе към практическо прилагане на модели за кръгова икономика, чрез предоставяне на потребителски ориентирана информация за възможностите за предотвратяване образуването на битови отпадъци и подготовката за повторно използване и/или рециклиране на битови отпадъчни материали.

Основна цел

Основната цел на проектното предложение е да ангажира пряко бизнеса, неправителствения и гражданския сектор, като преки участници и ползватели на пилотния демонстрационен модел за кръгова икономика, като по този начин, от една страна обогати познанията им чрез предоставяне на разбираема и потребителски ориентирана информация, и от друга ги насърчи към увеличаване дела на предотвратените битовите отпадъци, стимулиране предаването на битовите отпадъчни материали за подготовка за повторна употреба и/или рециклиране с тяхното пряко участие.

Специфични цели

Специфична цел 1: Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци, в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в процесите по разделно събиране.

Специфична цел 2: Осигуряване на информиран избор за увеличаване дела на предотвратените битови отпадъци и подготовката за повторна употреба и/или рециклиране битови отпадъчни материали.

Статус

В изпълнение от 18.08.2020 г.

Начална дата 18.08.2020 Крайна дата 18.07.2022

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0036-C01/03.08.2020

Общ бюджет 386 339,08 лв. БФП 370 456,68 лв. Собствено финансиране 15 882,40 лв.

Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Вашият коментар