Зелени мерки за бизнеса

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара

Все по-осезаеми, все по-застрашаващи и все по-динамични стават промените в околната среда. Безспорен факт е, че през последните години, всички ние сме свидетели на драстични промени, които водят до редица бедствия и природни катаклизми. И ако преди няколко десетилетия темповете на промените в околната среда бяха обозрими и не така интензивни, то през последните години, тези процеси значително ускориха бързината, с която се развиват. Това наложи и необходимостта от прилагане на спешни мерки както по отношение на опазване на околната среда, така и по отношение на адаптирането към климатичните изменения. За да бъдат успешни и да дадат желаните резултати, тези нови политики и подходи трябва да бъдат спазвани и прилагани както на местно, така и на регионално, национално и европейско ниво. И не само!

Проучванията, събраната информация и направените анализи, категорично определят човешката дейност като основен източник и причинител на вреди за околната среда и климатичните промени. Всяка отделна личност, със своите действия или бездействие, допринася за тези процеси. Потреблението на харни, стоки и услуги, които са част от живота на всеки един от нас, водят до производство на вредни емисии, пагубни за околната среда. Ето защо трябва да се стреми да намалим консуматорското си поведение, да погледнем към нови начини и източници за осигуряване на един нормален живот, но без прекомерно потребление.

1. Какво представлява „Зелената сделка“?

За да се очертаем какво са „зелени мерки“ за бизнеса, първо ще разгледаме какво представлява „Зелената сделка“ и на нейните основни цели, принципи и направления.

Най-общо казано, „Зелената сделка“ е набор от политики предложени от Европейската комисия, чиято основна цел е да направят Европа климатично неутрална, като срокът е до 2050 г. Според плана производството на парникови газове трябва да бъде намалено поне с 50%, сравнено с нивата от 1990 г. За да се постигне тази цел, се предвижда да бъдат преразгледани всички закони, както и да се въведат нови – за кръговата икономика, намаляване на потреблението на сградите, биоразнообразието, земеделието и иновациите.

При успешното прилагане на този план, количествата на отделените парникови газове трябва да спаднат наполовина, а това от своя страна да окаже благоприятно влияние върху климатичните промени.

Няколко са основните направления, залегнали в „Зелената сделка“, като всяко едно от тях оказва голямо влияние върху околната среда и бъдещето на хората.

Климатичен неутралитет за Европа

Според заложения план, до 2050 г. Европа трябва достигне нулеви нива на производство на парникови газове. Тази цел е заложена в Закона за климата, като заедно с това има и редица други промени, наложени чрез директиви – за възобновяема енергия, за енергийна ефективност, за промяната на използването на земята и за търговията на емисии. Специално внимание е обърнато и на секторите електричество, газ и отопление, както и на огромния потенциал на морския вятър.

Кръгова икономика

Кръговата икономика е в основата на новата индустриална стратегия на ЕС. Целта е индустриите да използват по-малко суровини, както и да се гарантира, че материалите от които се произвеждат продуктите могат да бъдат използвани повторно или да бъдат рециклирани.

Важно е кръговата икономика да бъде приложена сред индустриите, които замърсяват най-много, а именно – производството на стомана, цимент, текстил и др. Така например, според заложения план, производството на стомана трябва да бъде готово за “чисто производство” с използването на въглерод до 2030 г.

Реновиране на сградите с цел енергийна ефективност

Това е едно от направленията, които са еднакво важни както за всеки отделен човек, така и за бизнеса. Освен това е една от водещите програми по Зелената сделка. Обновяването на сградите е с цел енергийна ефективност. Реновирането трябва да помогне за по-ефикасното потребление на енергия и намаляване на сметките за отопление с около 40%.

Нулево замърсяване

Целите на Зелената сделка са до 2050 г. да се постигне нулево замърсяване на почви, въздух и води.

Екосистеми и биоразнообразие

Тук акцентът е върху новата стратегия за горите. Тя трябва да доведе до увеличаване на дърветата в градовете и селата и едновременно с това да насърчи, отглеждането на селскостопански продукти, които не водят до обезлесяване.

„От фермата до трапезата“

Това е стратегията на ЕС за устойчиви хранителни вериги, за осигуряване на чиста и здравословна храна за хората. Тя цели да защити природата, да осигури здравословни храни и да подкрепи земеделските стопани.

„От фермата до трапезата“ предлага промени и модернизиране на хранителната верига, с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата. Тази стратегия ще осигури както по-качествена храна за европейците, така и намаляване на отпадъците, акумулирани в резултата на доставката, потреблението и изхвърлянето на храни, които имат силно отражение върху околната среда. Тя се стреми към промени в правилата за ползването на пестициди, мерки за намаляване на хранителните отпадъци и др.

Транспорт

Целите и стремежите на ЕС са към 2030 г. използването на новите автомобили в Европа да доведе до нулеви емисии. Планира се изграждане на мрежа от зарядни станции, която да покрива нуждите от енергия за електрическите автомобили. Освен това е отправен поглед към използването на биогорива, там където не е възможна електрификация.

Научни изследвания, разработки и иновации

Добрата новина тук е, че повече от една четвърт от европейските фондове за научни изследвания са предназначени за екологични технологии.

2. Ситуацията в България?

Отделните бизнес сектори и компании в България трябва сами да изградят и да предприемат конкретни, самостоятелни и локално ориентирани бизнес стратегии и тактики за прилагане на зелените мерки. Няма държавна политика, която да насочва бизнеса по определени направления в тази насока. Ето защо, българският бизнес сам е отговорен за собственото си „зелено” бъдеще и настояще.

Кръгова икономика

По отношение на кръговата икономика в България има напредък и през последните години интересът към внедряването й и успешното й прилагане и адаптиране в различни бизнеси у нас, става все по-актуално. Вече има реално приложени пилотни работещи модели за кръгова икономика, благодарение на които се увеличава процента на оползотворяване на суровините, намалява се образуването на отпадъци и се пести енергия.

Съществува доклад от 2022 г. на Световната банка за политиките на Европа за преход към кръгова икономика. В този доклад специално е посочено мястото на България в процесите по рециклиране, преизпълване, оползотворяване и депониране на отпадъците, като страната е сравнена с другите европейски държави. Повече по темата очаквайте скоро на CEMIS.bg

Вредни емисии

Според НСИ за 2020 г. най-много вредни емисии в България се отделят от производствените процеси, на второ място е производството на топло- и електроенергия, на трето – третирането на отпадъци и отпадъчни води.

Данните сочат, че от 2011 г. до 2020 г. има постоянно понижаване на вредните емисии, което е добра новина, но има още много работа, за да бъдат постигнати заложените за 2050 г. нулеви стойности.

Реновиране на сградите с цел енергийна ефективност

Темата за енергетиката е водеща у нас през последните месеци. Процесите по реновиране на сгради с цел енергийна ефективност, не спира, но като цяло върви с бавни темпове и със значително изменен обхват на мерките, които оказват влияние върху увеличение на класа енергийна ефективност.

3. Добри примери за успешно приложени зелени мерки в бизнеса

Интересът към имплементирането на зелени мерки в бизнеса е все по-осезаем.

Както в Европа, така и у нас, много компании се стремят към по-екологичен производствен процес – намаляване потреблението на суровини, намаляване на отделените отпадъци, намаляване на отделените вредни емисии, намаляване на използваната енергия, насърчаване на използването на възобновяемите енергийни източници и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

Освен ползите за околната среда, кръговата икономика носи и редица ползи за бизнеса, като намаляване потреблението на суровини, породено от по-ефективното им оползотворяване, понижаване на потреблението на енергия и в идеалния случай – продажба на отпадъчни материали за влагането им в други производства.

Инвестирането в устойчива кръгова икономика се отразява благоприятно не само на околната среда, но и позволява да се създадат и запазят голям брой работни места, както в нововъзникващи, така и в традиционни отрасли. Има доказателства, че преходът към кръгова икономика в крайна сметка ще има положителен ефект не само върху налагането на зелени мерки за бизнеса, но и върху заетостта. Факта е, че устойчивите икономически дейности като спестяване на енергия, производство на храни в биологични земеделия и др. са по-трудоемки и изискват повече човешка намеса, в сравнение с дейностите, които заместват.

Внедряването на зелени мерки, трябва да се разглежда като приоритетно във всички сектори и да се заимстват добрите примери у нас и от чужбина. Ето защо ви предлагаме няколко, които могат да послужат за идеи и насоки в посока кръгова икономика.

Примери от Европа

Село Анавра, Гърция: Устойчиво местно развитие за осигуряване на заетост и просперитет

Отдалеченото планинско село Анавра в югоизточната част на Гърция е успяло да се трансформира от бедно, изолирано село в модел за устойчиво местно развитие. Тази трансформация на селото започва в средата на 1990-те години.

Традиционните животновъди се ориентират към интегрирано, биологично стопанство. Създават се три ферми с общо 25 000 животни. Жителите създават и обществена кланица, която има сертифицирана органична секция, отговаряща на международни стандарти за качество.

В опит да се постигне енергийна независимост на селото, е изграден ветропарк, състоящ се от 20 турбини. Излишъкът от електроенергия се продава, а приходите за селото в размер около 60 000 евро годишно. Търсят и партньорство с местен технически колеж за изграждане на малка водноелектрическа централа и отоплителна система на основата на биомаса с дистанционно управление.

Град Бремерхафен, Германия: Преструктуриране на икономика, съсредоточена върху корабостроенето в „зелена икономика“

Икономически спад в града, заради външна конкуренция налага затварянето на местната корабостроителница.

Ето защо Общинският съвет на Бремерхафен решава да насърчи развитието на добив на вятърна енергия. Използвайки основните си активи – квалифицирана работна ръка, широкообхватно технологично ноу-хау в морския сектор и в производството на пристанищни съоръжения – край бреговете на града, са изградени вятърни стопанства, разположени навътре в морето.

Провинция Бургенланд, Австрия: Местна зелена енергия

Провинция Бургенланд е първият регион в Европа, който покрива нуждите си от електроенергия чрез възобновяеми местни енергийни източници, включително вятърна и слънчева енергия, и енергия от биомаса.

Използвайки местни ресурси от горското и селското стопанство са изградени редица районни отоплителни централи, както и електроцентрала на биомаса.

Благодарение на иновативния подход, в провинцията се събират експерти, които разработват цялостна концепция за използването на биогорива. В резултат в Бургенланд са внедрени всички съществуващи технологии за преобразуване на биомасата в енергия.

Примери от България

И ако примерите по-горе са по-скоро на местно, регионално ниво и за установяването им и внедряването им в бизнеса, местните власти оказват солидна подкрепа, то у нас добрите примери са по-скоро на ниво компании. Т.е. всеки бизнес, всяка фирма сама решава да внедри зелени мерки в работния си процес.

По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД

ЕКОН-91 ООД е компания, произвеждаща широк спектър от лако-бояджийски материали (ЛБМ) и пенолатексови (ПЛ) продукти.

Компанията решава да внедри в производството си иновативни за България технологични решения, които да доведат до по-ефективно управление на ресурсите, намаляване на използваните суровини и предотвратяване на образувания технологичен отпадък, обработка на технологичния брак и повторното му използване в производството, както и пречистване на отпадъчната промишлена вода и връщането й обратно в производство.

За целта са внедрени система за автоматично пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, съоръжение за оползотворяване на технологичния брак и система за регенериране на отпадъчната промишлена вода и връщането й обратно в производство, което води до намаляване на количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците.

По-ефективно използване на ресурсите в СД „ДИКОН – ДИМИТРОВ И КОЛЕВ”

СД „ДИКОН – ДИМИТРОВ И КОЛЕВ” е компания за производство на богата гама от машини и съоръжения по поръчки на клиенти.

Компанията внедрява в производството си иновативно за България технологично решение, представляващо система за оптимизиране процеса на рязане, благодарение на което се постига по-ефективно използване на ресурсите – намалява се количеството използвани суровини, както и се постига по-ефективно управление на отпадъците и намаляване на отделяните вредни емисии в атмосферата.

За целта са закупени и въведени в експлоатация машина за лазерно рязане на листова ламарина и пневматичен манипулатор.

Ефективно използване на ресурсите в Марисан и Колев АД

МАРИСАН и КОЛЕВ АД е компания за производство на богата гама от системни решения и материали за строителството.

Благодарение на успешно въведените зелени мерки, компанията успява да постигне пълното предотвратяване на образуващия се отпадък при производството на сухи строителни смеси, като отпадъкът се преработва и повторно се влага в производството. Оптимизиран е и етапа, свързан с опаковането на продукта и се намаляват количествата на използваните суровини.

За целта са закупени три функционално свързани машини – вибрационна мелница, транспортьор и пълначна машина. Така ресурсите се използват по-ефективно, намалява се количеството използвани суровини и по-ефективно се управляват отпадъците.

Повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на иновативен дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки

ДАНИС ЕООД е компания, развиваща се в областта на обувната индустрия.

Благодарение на внедряването на технологични решения и методи, които водят до внедряване на процесна иновация, Данис ЕООД успява да подобри ресурсната си ефективност, като максимално оползотвори първичните суровини, необходими за производството. Това води до положителен ефект върху опазването на околната среда, както и до смекчаване на последиците от изменение на климата. Намалени са количеството генериран производствен отпадък, емисиите в атмосферата, използваните ОХВ и използваните суровини.

Разбира се има и много други добри примери за прилагане на зелени мерки в бизнеса у нас. Разгледаните тук са само част от постигнатото.

Добрата новина е, че внедряването на кръговата икономика и въвеждането на все повече зелени мерки у нас е процес, по който се работи все по-активно. Опазването на околната среда, енергийната ефективност и стремежът към намаляване на отпадъци се превръща в част от ежедневието както на отделната личност, така и на всяка стремяща се към развитие и просперитет компания.

Вашият коментар