ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Какво са опасни отпадъци?

Опасните отпадъци притежават едно или повече опасни свойства и могат да бъдат:
 • Експлозивни;
 • Запалими;
 • Оксидиращи;
 • Корозивни;
 • Дразнещи кожата и увреждащи очите;
 • Отпадъци, които могат да причинят остри токсични ефекти след приемане през устата или кожата, или чрез вдишване;
 • Канцерогенни;
 • Мутагенни;
 • Инфекциозни.

Защо са опасни опасните отпадъци?

Опасните отпадъци произлизат от продукти, които съдържат вещества, притежаващи едно или повече опасни свойства. Опасните свойства се обозначават с общоприети символи за опасност.

-> СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ Danger symbols

Видове опасни отпадъци

Hazardous waste
Опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
 • Лаково бояджийски материали и покрития;
 • Домакински почистващи препарати и химикали;
 • Препарати за растителна защита и борба с вредителите;
 • Спирачни течности;
 • Антифризни течности;
 • Стари лекарства;
 • Продукти, свързани с грижи за домашни любимци;
 • Живак и живаксъдържащи отпадъци;
 • Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества;
 • Замърсени дървесни материали с лакове, грундове, безири и др;
 • Използвани батерии и акумулатори;
 • Използвани електрически уреди, всякакви видове лампи;
 • Използвани масла - моторни, смазочни и др;
 • Замърсени опаковки.

Правила за събиране на опасни отпадъци

Разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата
 • Чрез мобилни събирателни пунктове
 • На специализирани площадки за събиране и съхраняване
 • Чрез кампании, организирани от общината
Ползи от разделното събиране на опасните отпадъци:
 • Опасните отпадъци се транспортират до съоръжения за третиране.
 • Опасните отпадъци не попадат в депата за битови отпадъци.
 • Опасните отпадъци не замърсяват околната среда - въздух, вода, почва.
 • Свежда се до минимум риска за здравето на хората.
 • От отпадъците се получават полезни материали - метали, пластмаси, базови масла и др.
 • Подобрява се качеството на живот.

Третиране на опасни отпадъци

Третирането на опасните отпадъци се извършва в специализирани съоръжения, съобразно конкретния вид на отпадъка, неговите свойства, техническите и икономическите условия, изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве.

Такса за опасни отпадъци

Таксите за опасните отпадъци зависят от конкретния вид на отпадъка и начините на управление. Повече информация Вижте тук.