УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Какво е управление на отпадъците?
Управление на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:
 • опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
 • шума и миризмите;
 • опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.
Управление на отпадъците означава:
 • събирането;
 • транспортирането;
 • обезвреждането и оползотворяването (включително сортирането) на отпадъците;
 • осъществяваният контрол върху дейностите;
 • следексплоатационните грижи за депата;
 • действията, предприети в качеството на търговец или брокер на отпадъци.

Приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците
Съобразно влиянието си върху околната среда дейностите с отпадъци са подредени в т. нар. приоритетен ред (йерархия):
 • предотвратяване;
 • подготовка за повторна употреба;
 • рециклиране;
 • друго оползотворяване, напр. за получаване на енергия;
 • обезвреждане.
Йерархия на отпадъците се изобразява чрез обърната пирамида, в горната част на която се разполагат дейностите с най-голям приоритет.
Отклонения от йерархията се допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци.

При прилагането на йерархията се вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото.

За предоставяне на стимули за прилагането на йерархията могат да се използват икономически инструменти и мерки като:
 • схеми за разширена отговорност на производителя за различните видове отпадъци и мерки за увеличаване на тяхната ефективност, ефективността на разходите и управлението;
 • схеми за обратно изкупуване и мерки за насърчаване на ефективното събиране на използвани продукти и материали;
 • добро планиране на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, включително чрез фондовете на Европейския съюз;
 • устойчиво възлагане на обществени поръчки за насърчаване на по-добро управление на отпадъците и на използването на рециклирани продукти и материали;
 • премахване на субсидиите, които не са в съответствие с йерархията на отпадъците;
 • подкрепа за научни изследвания и иновации във водещи технологии за рециклиране и преработване.

Третиране на отпадъци
Понятието „третиране на отпадъците” включва дейностите с отпадъци, които се разделят на две основни групи – оползотворяване и обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

Рециклиране
Рециклиране е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

Оползотворяване

Оползотворяване е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

Оползотворяване на материали е всяка дейност по оползотворяване с изключение на оползотворяването на енергия и преработването в материали, които се използват като горива или други средства за получаване на енергия. То включва и подготовката за повторна употреба, рециклирането и насипването.

Дейностите по оползотворяване се обозначават със съответен код и наименование. Кодът се състои от латинската буква R и число от 1 до 13:
 • R 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (това включва инсталации за изгаряне, предназначени за преработка на твърди битови отпадъци, единствено когато тяхната енергийна ефективност отговаря на определени критерии);
 • R 2 Възстановяване/регенериране на разтворители.
 • R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация);
 • R 4 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения;
 • R 5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали;
 • R 6 Регенериране на киселини или основи.
 • R 7 Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването.
 • R 8 Оползотворяване на компоненти от катализатори.
 • R 9 Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла.
 • R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.
 • R 11 Използване на отпадъците, получени в резултат на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 10.
 • R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11.
 • R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Обезвреждане

Обезвреждане е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

Дейностите по обезвреждане се обозначават със съответен код и наименование. Кодът се състои от латинската буква D и число от 1 до 15:
 • D 1 Подземно или наземно депониране (например депо и др.).
 • D 2 Обработване на земята (например биоразграждане на течни или утаечни отпадъци в почвата и т.н.).
 • D 3 Дълбочинно инжектиране (например инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци, солни находища или естествени хранилища).
 • D 4 Повърхностни заграждения (например депониране на течни или утаечни отпадъци в ями, блата, лагуни и др.).
 • D 5 Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.).
 • D 6 Изхвърляне във водни басейни, с изключение на морета и океани.
 • D 7 Изхвърляне в морета и океани, включително заравяне под морското дъно.
 • D 8 Биологично третиране, непосочено в друг код D, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12.
 • D 9 Физико-химично третиране, непосочено в друг код D, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.).
 • D 10 Наземно изгаряне.
 • D 11 Изгаряне в морето (тази дейност е забранена от законодателството на ЕС и от международни конвенции).
 • D 12 Постоянно съхраняване (например съхраняване на контейнери в мина и т.н.).
 • D 13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12.
 • D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 13.
 • D 15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Такса за управление на отпадъците
Повече информация за таксата за управление на битовите отпадъци вижте тук.