ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Какво е предотвратяване на отпадъците?
Предотвратяването е един от основните принципи, на които се основава управлението на отпадъците. Предотвратяването стои на най-високото ниво в йерархията за управление на отпадъците. (Повече информация вижте тук)

Предотвратяване са мерки, които се вземат преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, в резултат на което се намалява:
 • количеството образувани отпадъци;
 • вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве;
 • съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите.

Как да предотвратяваме отпадъци?
Съществуват редица примери за това как се предотвратява образуването на отпадъци:
 • Закупуване на издръжливи, дълготрайни продукти;
 • Използване на продукти, които не съдържат опасни вещества/материали;
 • Намаляване на количеството на опаковката за даден продукт;
 • Спестяване на вода и енергия;
 • Използване на рециклирани материали и др.
Един от ефективните начини за предотвратяване е повторната употреба - дейност, посредством която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени. Типичен пример за повторна употреба са ремонтните дейности и удължаването на живота на използваните домакински електроуреди, дрехи, обувки, мебели и др.

Ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба и използване на такива за многократна вода до предотвратяване образуването на отпадъци, съдържащи пластмаса. Развитието на т.нар. "бърза мода (fast fashion)" води до щети за околната среда по време на производствения процес и до образуването на големи количества текстилни отпадъци. Развитието на иновациите и стимулирането на повторната употреба в сектора ще допринесе за предотвратяването на отпадъците.

Друга форма на предотвратяване са благотворителните инициативи. Даряване на стоки и услуги на нуждаещи се е израз не само на милосърдие и благородство, но съществено допринася за предотвратяване образуването на отпадъците. Даряването на храни, с ясно определени роли и задължения на участниците при преразпределянето на храните, води до предотвратяване на отпадъци и до намаляване на разхищението на храни.

Какво печелим, като предотвратяваме?
Предотвратяването на отпадъците означава по-малко замърсяване и повече ползи - намаляване на потреблението на природни суровини и ресурси (вода и енергия), намаляване на емисиите на парниковите газове, спестяване на финансови ресурси от количествата третирани отпадъци, повишаване на качеството на средата, в която живеем, грижа за здравето и благополучието на хората.

Основните участници в процесите
Основните участници в процесите:
 • Държавата - чрез законодателната и изпълнителната власт създава ефективни регулации за подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци.
 • Общините - отговорят за управлението на отпадъците на тяхната територия, самостоятелно или чрез регионални сдружения.
 • Икономическите и научните организации - икономическите субекти, подпомагани от научните среди, могат да разработят продукти и производствени процеси, които са екологосъобразни и с ниски нива на отпадъци и да оптимизират съществуващи процеси и продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да бъдат с по-дълъг живот, да са лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без излишни опаковки.
 • НПО - юридически лица с нестопанска цел, които подкрепят идеите за общество, стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат платформи и доброволни мрежи за всички субекти, които имат желание да допринесат за реализацията на политиките, да осъществяват проекти за информационни и образователни кампании на национално, и на местно ниво, да организират дарителски кампании.
 • Домакинствата - всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите да спрат или поне да намалят производството на такива стоки, например такива, които имат няколко опаковки. Домакинствата могат да удължат живота на редица продукти, които ползват в ежедневието си чрез ремонтирането им. Освен ползи за околната среда, домакинствата могат да имат и икономически ползи чрез спестени разходи за нови продукти, както и ползи за здравето на хората.

Видове отпадък
Основен нормативен акт, който регламентира управлението на отпадъците в Република България е Законът за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно ЗУОО отпадъците се разделят на следните основни видове:
 • битови отпадъци;
 • производствени отпадъци;
 • строителни отпадъци;
 • опасни отпадъци.
Класифицирането на конкретни отпадъци може да се извърши на база различни признаци - произход, наличие на опасни свойства, агрегатно състояние и др.

Такса за предотвратяване на отпадъците
Повече информация за начините за образуване на таксата за управление на битовите отпадъци, при прилагане на принципа "замърсителят плаща", Вижте тук