PRÉVENTION DES DÉCHETS

Que signifie la prévention des déchets ?
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. (Повече информация вижте тук)

Предотвратяване Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver que de le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.

Comment prévenir ?
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il faut le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver que de le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire, които не са отпадъци, се използат отново за целта, за която са били предназначени. Il n'y a aucune raison pour que l'on ne se mette pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'atteindre les objectifs de la loi.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Развитието на т.нар. "бърза мода (fast fashion)" води до щети за околната среда по време на произодствения процес и до образуването на големи количества текстилни отпадъци. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. на Даряването на храни, с сно определени роли и задължения на участниците при прерапределлнето на храните ди до предотвратява на отпадъци и до намаляване разхищението на храни.

Quels sont les avantages de la prévention des déchets ?
Предотвратяването на отпадъците означава по-малко замърсяване и повече ползи – намаляване потреблението на природни суровини и ресурси (вода и енергия), намаляване емисиите на парниковите газове, спестяване на финсови ресурси от количествата третини отпадъци, повишаване качеството на средата, в коя живем, грижа за здравето и благолучието на хората.

Participants aux processus
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • Държавата - чрез законодателната и пълнителната власт създава ефектив регулаци за подпагане на участниците в дейностите по редотвратяване образуването на отпадъци.
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
 • Il n'y a aucune raison pour que l'on ne se mette pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas d'échange d'informations entre les deux parties, които са екологосъобразни и с ниси нива на отпадъци и да оптимизират съществуващи процеси и продукти. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement du projet que d'en faire la demande.
 • НПО - юридически лица с нестопанска цел, които подкрепят идеите за общество, стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат платформи и доброволни мрежи за всички субекти, които имат желание да допринесат за реализация на политиките, да осъществяват проекти за информационни и образователни кампании на национално, и на местно ниво, да организират дарителски кампании.
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, които водят до образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите да спрат или поне да намалят производството на такива стоки, например такива, които имат няколко опаковки. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement des travaux. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Types de déchets
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. отпадъците. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Съгласно ЗУО отпадъците се разделят на следните основни видове :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • производствени отпадъци ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Класифицирането на конкретни отпадъци може да се извърши на база различни признаци - прозход, наличие на опасни свойства, агрегатно състояние и др.

Redevance pour la prévention des déchets
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire, вижте тук