DÉCHETS DE PILES ET D'ACCUMULATEURS

Que signifie "déchets de piles et d'accumulateurs" ?
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия и състояща се от една или повече първични клетки (непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).

Негодни за употребатери и кумулатори (НУБА) се образуват от батерите икумулаторите след приключване на жизнея им цикъл и превъщането им в отпадък.

Déchets de piles et d'accumulateurs dangereux
Класифицирането на НУБА като опасни отпадъци се извършва на база на съдържанието на опасни вещества, които се съдържат в тях, преди още те да са се превърнали в отпадък. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. вижте тук. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • оловни акумулаторни батерии ;
 • Ni-Cd батерии ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Types de déchets de piles et d'accumulateurs
Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants :
 • Портативни ;
 • Il n'y a rien à faire ;
 • Il n'y a rien à faire.
Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants.
 • Портативна батерия или акумулатор Il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est d'aller à l'école, de faire de l'exercice, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école.
 • Il y a une différence entre les deux... Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, и която намира специални приложения в слухови апарати, часовници, малки преносими уреди и за поддържащо напрежение.
Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école.
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, il suffit d'aller à l'école et d'écouter ce qui se passe.

Индустриални батерии и акумулатори
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire, като например в търговски и обществени сгради, за резерно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.

Règles pour la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs
1. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. НУБА се съзатиране и рециклиране на портативни и втомобилни НУБА се създават системи, които трябва да осигуряват събиране от крайните потребитили чрез :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire - il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
 • поставяне на съдове за раделно събиране, раположена мястото на продажбата на портативни и на автом автерии и акумулатори илина дрго достъпно мято вайона, Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
2. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, car il n'y a aucune raison de le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire ;
 • предадат НУБА на площадки за събиране и съхраняване на НУБА.
3. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • да приемат без заплащане от страна крайните потребители портативни и автомоли НУБА от същия вид, който продават, през цялата проължителностна работно вемена обекта ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • да поставя на място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина обратно приемане вския обект на НУБА, другите налични места за предаване на НУБА, както и за значенето на обозначенята за разделно събиране и за наличието на тежки метали ;
 • при продажба на автомобилни батерии и кумулатори табелите трябва да съдържат информация, че НУБА се събират задължително с електролит.
4. Всички батерии и акумулатори са маркирани с обозначение за разделно събиране :


Il y a une différence entre les deux... et les autres. НЕ ТРЯБВА да се изхвърлят контейнерите за смесени битови отпадъци (т. нар. сив контейнери) и в контейнерите за разделно събиране на отпадъци (цветните контейнери) !

Traitement des déchets de piles et d'accumulateurs

410, 411, 420, 410, 41D, 415, 41D, 41E↩ :
 • депонирането на втомобилни индустриални НУБА, както и на части или материали оттх, които могат да бъда рециклирани илиползотворени по начин.. ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, L'équipe de l'hôpital de l'Université de Californie du Sud (U.S.A.) est en train d'étudier la possibilité d'un transfert d'argent de l'hôpital vers un autre hôpital. Съдовете се обозначават с надпис "Негодни за употреба батери и акумулатори".
НУБА се извършва в специализирани съоръжения, които се проектират, изграждат и плоатират като се вземат мерки за огранана до миум на ръчните операции и предотвратяване на всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда и за осигуряване материали за оползотва и предико рециклине. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête sur l'accident. НУБА се подлагат на операции по раза по раздробяне и раздене на поляне на подлежащи и неподлежащи на рециклиране или друг вид оползитворяване отпадъци. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école et d'aller à l'école. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école et d'aller à l'école.

Taxe sur les déchets de piles et d'accumulateurs

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de le faire :
 1. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 2. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça ;
 3. НУБА и отпадъците от тях, които не могат да↩дат рециклини илили оползотворени пони по нуг начин.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de le faire, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставне на услугите по управление на отпаъците.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. ООп, задължените, възнаграждения, които следва да са модулира потношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодноста им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

иВ случай че лицата, кото пускатна пазара батери и акумулатори, не ипълняват посочените задължения индивидално или чрез колективни системи, представлявани от ООп, същите заплащата продуктова такса по реда на Нареда за определяне на реда и размера заплащане на продуктова такса.
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.