DÉCHETS D'EMBALLAGE

Qu'entend-on par déchets d'emballages ?
Отпадъци от опакови се получават когато използаните опакови приключат жизнения си цикъл и се превърнат в отпадък.

Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école. - Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, доставят и представят стоки - от сурови материали добработени стоки - от произодителя до ползателя или потребителя. "Il n'y a plus de place pour les enfants", il n'y a plus de place pour les enfants, il n'y a plus de place pour les enfants.

Il n'y a plus de place pour les enfants :
 • Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais je suis sûr que c'est le cas., т.е. опаковка, замислена катока единица стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката.
 • Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais je suis sûr que c'est le cas., т.е. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, независе продаще продава по този начина крайния ползвателили потребител, или служи само за попълване на рафтовете на мястото на продажба ; тя се отстранява от продукта, без да се отразява на качествата му.
 • Il y a une différence entre les deux..., т.е. опаковка, замислена за улесняване на пренасянето и транспорта на брой артикули или групови опаковки, за да се предотвратят физическото манипулиране с тях или повредите при транспортирането; транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, железопътен превоз, превоз по море и по въздух.
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants et les adolescents. - Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir, проектира и пуснати на пазара с цел да претърпят в рамките на своя жизнен цикъл многократен брой използания или ротаци чрез презареждане или като се използват за същата цел, за която са били създадени.
Други дефиниции :
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants et les adolescents. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y en a pas non plus, проектира и пуснати на паза с цел да претърпят в рамките на своя жизнен цикъл многократен брой използания или ротаци чрез презареждане или като се използват за същата цел, за която са били създадени.
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école. - Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire, Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire.
 • Ротация – пътят, през който минава дадена опаковка за многократна употреба от момента, в който е пусната на пазара заедно със стоката, за която е предназначена да съдържа, предпазва, борави, доставя или представя, до момнта, в който се връща за повторна употреба в система за повторната употреба на опаковки, с оглед на нейното повторно пускане на пазара задно състоката.
 • Il y a une différence entre les deux versions. - Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire.
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école. - Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a qu'une seule façon de le faire.

Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver que de le faire :
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, освен ако артикулът не е неразделна част от продукта и е необходимо да съдържа, поддържа или предазва този продукт по време на целия му жизнен цикъл и се предвижда всички елементи да бъдат използвани, консумирани или изхвърлени задно :
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Un CD ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'écouter un CD. Il n'y a pas d'autre solution que d'écouter un CD. Il n'y a pas d'autre solution que d'écouter un CD ;
 • Кути за CD, DVD и видеокасети (продавани заедно със CD-, DVD- или видеоносители) ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a plus de place pour les enfants ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y en a pas non plus ;
 • Кибритени кутии ;
 • Стерилни преградни системи (пликове, поставки и материали, необходими за запазване на стерилноста на продукта) ;
 • Капсули за машини за кафе, пликове за кафе от фолио, торбички за кафе от филтърна хартия, които се изхвърлят задно с използанот кафе ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, même si l'on peut le faire ;
 • Il n'y a plus de place pour les enfants ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. изключение, тръби и цилиндрични вложки, които са част от машини за прозодство и не се използват при представянето на продукта за продажба ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, il y a aussi la possibilité de faire des économies sur les coûts de transport ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, напълват или са създадени или предназени да бъдат напълвани в търговските обекти, се считат за опаковки, при условие че изпълняват функциите на паковки :
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un film adhésif ;
 • Il n'y a plus de place pour les enfants ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Бъркалки ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, il y a aussi des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver, des moyens d'y arriver ; помощните елементи, които вися директно от или са прикрепени към продукт и които изпълняват функцията на опаковка, се считат за опакока, освен ако не са неразделна част от този продукт и всички елементи са предназначени да бъдат консумирани или изхвърлени заедно :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Je ne sais pas ce qu'il se passe ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il faut le faire.
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a pas non plus de raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Етикети за радиочестотна идентификация (étiquettes RFID).

Déchets d'emballages dangereux
Класифицирането на отпадъците опаки като опасни отпадъци се извършва на база на съдържанието на опасни вещества вамите тях, както и в продуктите, кото са опаковани. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'aéroport :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Types de déchets d'emballages
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver :
 • Il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école ;
 • пластмасови опаковки ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école ;
 • метални опаковки ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'hôtel ;
 • смесени опаковки ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • текстилни опаковки.

Collecte des déchets d'emballageIl n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. система за разделно събирана отпадъци от опаковки и включва най-малко следните елементи :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école et d'aller à l'école, et il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.

Separate collection marker
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, когато на територия на населеното място има организина система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиане.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a pas non plus de raison de ne pas le faire.малко от 6 000 000 жители на терията на страната и задължително включват курортните населени места и всички населени места с населени над 5000 жители.
L'équipe de l'école de médecine de l'Université de Californie du Sud (U.S.A.S.) est en train d'élaborer un plan d'action pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. дирекция "Гражданска регистрация административно обслужване" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, актуални към 1 януари на текущата година.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • за населени места с под 50 000 жители - за всеки 350 жители ;
 • за населени места от 000 до 100 000 жители - за всеки 550 жители ;
 • за населени места над 100 000 жители - за всеки 750 жители.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Il n'y a plus de place pour les enfants :
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • Син - за хартиени и картонени опаковки ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école.
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.
 • Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, да събират разделно получените от дейноста им отпадъци от опаки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дъро и метали на територията на обекта.
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, il suffit d'un coup de fil.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a pas non plus de raison de ne pas le faire :
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver que d'y aller.
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, mais il y en a d'autres. инсталации за сепариране на отпадъци.
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire.

Traitement des déchets d'emballage
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y en a pas non plus :
  - Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
  - смесена хартия.
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • полимерни материали :
  - PET (полиетилен терефталат)
  - LDPE (полиетилен ниско налягане)
  - HDPE (полиетилен високо налягане)
  - PP (полипропилен)
  - други твърди пластмаси
 • метали :
  - черни ;
  - Il n'y a pas d'autre solution.
 • композитни материали.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête sur l'accident. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Marquage des emballages

Packaging waste table with symbols
Packaging waste table with symbols
Packaging waste table with symbols

Source : UCTM

Je ne sais pas :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
 • Депонирането, изгарянето и обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които могат да бъдат рециклирани или оползотворени по друг начин на територията на страната.

Taxe sur les déchets d'emballages
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, il n'y a aucune raison de le faire, Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants, както и за влагането на рециклирани матерали прозводството на опакови, когато това не противоречи на хигиенните и здравните норми ; разделното събиране на образуваните от тях отпадъци от опаковки, включително организиране на системите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки; рециклирането и оползотворяването на разделно събраните отпадъци от опаковки; екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de le faire, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставне на услугите по управление на отпаъците.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. ООп, задължените, възнаграждения, които следва да са модулира потношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодноста им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. продуктова такса по реда на Нареда за определяне на реда и размера заплащане на продуктова такса.
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.