SCHUH- UND TEXTILABFÄLLE

Was bedeutet Schuh- und Textilabfälle?

Отпадъците от обувки и текстил се образуват след като приключи жизненият цикъл на текстилни продукти – дрехи, завеси, пердета, чаршафи, покривки и т.н., както и на обувки и други кожени изделия.

Gefährliche Schuh- und Textilabfälle

Отпадъците от обувки и текстил като цяло са неопасни отпадъци.

Arten von Schuh- und Textilabfällen

Отпадъците, образувни от продукти, съдържащи текстилни материали се определят като текстилни отпадъци. Видовете отпадъци от обувки и текстил са аналогични на видовете продукти, от които те се образуват.

Regeln für die Sammlung von Schuh- und Textilabfällen

Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и да отива на депата за отпадъци. Чрез редица проекти, на територията на много общини се организира разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил.

Например на територията на Столична община от 2019 г. поетапно се разполагат специализирани контейнери за текстилни отпадъци, които не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях.

Behandlung von Schuh- und Textilabfällen

Третирането на отпадъците от обувки и текстил се извършва съглано йерархията за управление на отпадъците. На първо място е предотвратяването и подготовката за повторна употреба. Следват дейностите по рециклиране на текстилните отпадъци, изгарянето с оползотворяване на енергията и на последно място е обезвреждането.
Повече информация вижте тук.

Gebühr für Schuh- und Textilabfälle

Лицата, пускащи на пазара текстил и обувки, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, като изпълняват задълженията си индивидуално, или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Повече информация за таксите за отпадъци вижте тук.