GEBRAUCHTE REIFEN

Was bedeutet Gebrauchtreifen?

ГУМА е еластична обвивка, включваща комплектуващи изделия (колани) и предназначена за монтаж върху джантата на колелото на транспортно средство.

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ са всякакъв вид гуми - външни, вътрешни и плътни, които се образуват от гумите след приключване на жизнения им цикъл и превръщането им в отпадък.

Gefährliche Altreifen

Излезлите от употреба гуми са НЕОПАСНИ отпадъци.

Arten von Altreifen

Основни видове излезли от употреба гуми:
 • Външни;
 • Вътрешни;
 • Плътни.

Regeln für die Sammlung von Altreifen

Предаването и приемането на излезли от употреба гуми от крайните потребители се извършва на:
 • местата за продажба на гуми;
 • местата за смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми;
 • специализирани площадки за събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми.
За предаването на излезли от употреба гуми крайните потребители не дължат заплащане.
Информация до крайните потребители относно възможността за предаване на излезли от употреба гуми се осигурява чрез обява на интернет страницата или на видно място в обектите на продажба и на смяна на гуми.
Кметът на съответната общината определя местата за събиране на излезли от употреба гуми на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемането им.

Behandlung von Altreifen

Излезлите от употреба гуми се третират съгласно йерархията на отпадъците (повече вижте тук).
Оползотворяването на излезлите от употреба се извършва по един от следните начини:
 • Регенериране - дейност, при която свойствата или съставът на излезлите от употреба гуми се променят така, че да бъде възможна употребата им за целта, за която са били произведени, т.е. поставяне на нов протектор върху каркаса и пускане в употреба като нова гума;
 • Рециклиране - дейност по оползотворяване, чрез която излезлите от употреба гуми се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели;
 • Влагане като материал в строителството, включително влагане на цели и нарязани излезли от употреба гуми като материал в строителството на депа;
 • Изгаряне с оползотворяване на енергията.
Забранява се:
 • Изоставянето;
 • Нерегламентираното изхвърляне;
 • Нерегламентираното изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране;
 • Депонирането на цели и нарязани излезли от употреба гуми с изключение на велосипедни и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 mm.

Gebühr für Altreifen

Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на излезлите от употреба гуми (ИУГ).
Изпълнението на тези задължения се извършва индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване (ООп).
Задължените лица финансират разходите за посочените дейности, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците.
В случай, че изпълняват задълженията си чрез ООп, задължените лица заплащат възнаграждения, определени по начин, който осигурява покриване на разходите по управление на отпадъците от всички продукти, в т.ч. разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на ИУГ и тяхното последващо превозване и третиране, включително третирането, както и разходите, необходими за изграждане на системите за разделно събиране, регенериране и рециклиране. Възнагражденията следва да са модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

В случай че лицата, които пускат на пазара гуми не изпълняват посочените задължения индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от ООп, същите заплащат продуктова такса по реда на Наредба за определяне на реда и размера заплащане на продуктова такса.
Посочените разходи се включват в цената на произведените продукти.