DÉCHETS URBAINS

Que signifient les déchets municipaux ?

Битови са отпадъците, които се образуват домакинствата както и отпадъците от други източници, когато те са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинствата.

Битовите отпадъци не включват отпадъците от :
 • Производството ;
 • Селското стопанство ;
 • Горското стопанство ;
 • Рибарството ;
 • канализационата система и от третирането на отпадъчните води ;
 • Излезлите от употреба моторни превозни средства ;
 • Отпадъците от строителство и разрушаване.

Déchets municipaux dangereux

Опасни битови отпадъци са отпадъци, които произлизат продукти, които съдържат вещества, притежаващи едно или повече опасни свойства (Повече информация за опасните отпадъци вижте тук).

Types de déchets municipaux

Битовите отпадъци могат да бъдат смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци, включително :
 • Хартия и картон ;
 • Стъкло ;
 • Метали ;
 • Пластмаса ;
 • Биоотпадъци ;
 • Дървесина ;
 • Текстил ;
 • Опаковки ;
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ;
 • Негодни за употреба батерии и акумулатори ;
 • Едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели ;
 • Масла, различни от хранителните масла и мазнини ;
 • Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли ;
 • Перилни и почистващи смеси ;
 • Лекарствени продукти ;
 • Разтворители, киселини, основи и др.

Collecte des déchets municipaux

отпадъци се организира от кмета на общината, на чиято територия те се образуват. Кметът на общината отговаря за :

Осигуряването на съдове* за събиране на битовите отпадъци ;
Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването или обезвреждането им ;
Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистването от отпадъци на общинските пътища;
Избора на площадкаизграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталаци или съоръения за ополозтворяването или обезвреждане на битови отпадъци ;
Разделното събиране на битови отпадъци на територията на бщината най-малко за следните отпадъчни материали :
 • хартия и картон ;
 • метали ;
 • пластмаси ;
 • стъкло.
Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци**, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;
Информирането на обществеността относно мерките за предотвратяване образуването и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци ;
Поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон ;
Предотвратяването на изхвърлянето на неразрешени за това места и създаването на незакони сметища и организиране на почистването им.

*411↩итовите отпадъци специализирани съдове, които могат да бъдат - контейнери, кофи, кошчета на обществени места, както и политиленови чувалчета за разделно събиране.

**Едрогабаритни са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за събиране на битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.


Правила за събиране на отпадъци от черни и цветни метали от физически лица

Гражданите могат да предават отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) само с битов характер при наличие на декларация за произход по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите :
 • на площадки за безвъзмездно предаване разделно събрани отпадъци от домакинствата
 • кампании за разделно събиране на отпадъци, организирани от кметовете на общини ;
 • на площадки, притежаващи разрешение за дейности с ОЧЦМ ;
 • на лица, притежаващи документ за събиране и транспортиране на отпадъци, които имат сключен договор с лица, притежаващи разрешение за дейности с01.

Traitement des déchets municipaux

Третирането на битовите отпадъци се извършва съобразно конкретния вид на отпадъците и йерархията на отпадъците (повече). вижте тук).

битпадъци е депонирадъането в спецализирани специализираъжения - депа за тпадъадъъци. метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складаране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околаната среда.

резултат на програмата за намаляване количествата и на риска от депонираните битви отпадъци към Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. се очаква до 2040 г. количеството на депонираните битови отпадъци да се намали до 10% или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци.

Taxe sur les déchets municipauxзападъци се заплаща за извършвани от общината услуги на нейна територия, по :
 • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения инсталаци за тяхното третиране ;
 • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации ;
 • поддържане на чистотата на териториите за обществено полване в населените места и селищните образувания в общината.
Видът на предлаганите услуги, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обяват публично до 31 октомври на предходната година.

Дейностите по предоставяне на услуги от общината включват :
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци ;
 • третиране на битови отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, подържане, експлоатация, и/или други инсталаци или съоръъения за битови отпадъци и/или други инсталаци или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци ;
 • поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

азмерът на таксата за битови отпадъци :
 • се определя в левове за всяка календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.
 • е сумата от размера на таксата за всяка услуга, като разходите се разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите.

Водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци е количеството битови отпадъци.

да приеме основа или основи, различни от тази, при условие че същестуват обективни обстоя, възпрепятстващи прилагането й.

изчисляване размера на таксата за всяка от услугите с мотиви, придружени с анализ, в т.ч. "количество битови отпадъци", както и вида и източника на изтация зчиславана "колиция за изчисляване размера на таксата.

Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци са :
 • За услугите по събиране и транспортиране и по третиране на битови отпадъци:
  индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, вклчително чрез торби с определена вместимост и товароносимост* ;
  количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместистта на небходите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране ;
  брой ползватели на услугата в имота.
 • За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината :
  брой ползватели на услугата в имота ;
  разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

*При приемане на основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота чрез торби с определена вместимост и товароносимост.съпуват задължените лица, като бщинският съвет да определи мже, коит да брой торби, които да бъдат закупени за календарна година, съобразен с извършения анализ минималното количество битов отпадък, генерирано от един полвател на услугата в дадено населигата населено място, селищно образувание или зона.

Le programme de l'année dernière a été mis en place par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire de l'Union européenne, останалите торби се използват през следващата година, като се приспаднат определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.