БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Какво са битовите отпадъци?

Битови са отпадъците, които се образуват от домакинствата както и отпадъците от други източници, когато те са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинствата.

Битовите отпадъци не включват отпадъците от:
 • Производството;
 • Селското стопанство;
 • Горското стопанство;
 • Рибарството;
 • Септичните ями и канализационната система и от третирането на отпадъчните води;
 • Излезлите от употреба моторни превозни средства;
 • Отпадъците от строителство и разрушаване.

Опасни битови отпадъци

Опасни битови отпадъци са отпадъци, които произлизат от продукти, които съдържат вещества, притежаващи едно или повече опасни свойства (Повече информация за опасните отпадъци вижте тук).

Видове битови отпадъци

Битовите отпадъци могат да бъдат смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци, включително:
 • Хартия и картон;
 • Стъкло;
 • Метали;
 • Пластмаса;
 • Биоотпадъци;
 • Дървесина;
 • Текстил;
 • Опаковки;
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване;
 • Негодни за употреба батерии и акумулатори;
 • Едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели;
 • Масла, различни от хранителните масла и мазнини;
 • Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли;
 • Перилни и почистващи смеси;
 • Лекарствени продукти;
 • Разтворители, киселини, основи и др.

Правила за събиране на битови отпадъци

Управлението на битовите отпадъци се организира от кмета на общината, на чиято територия те се образуват. Кметът на общината отговаря за:

Осигуряването на съдове* за събиране на битовите отпадъци;
Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяване или обезвреждането им;
Почистването На уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистването от отпадъци на общинските пътища;
Избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване или обезвреждане на битови отпадъци;
Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали:
 • хартия и картон;
 • метали;
 • пластмаси;
 • стъкло.
Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци**, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;
Информирането На обществеността относно мерките за предотвратяване на образуването и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци;
Поддържането на регистър На площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон;
Предотвратяването На изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

*Битовите отпадъци се събират в специализирани съдове, които могат да бъдат - контейнери, кофи, кошчета на обществени места, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

**Едрогабаритни са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за събиране на битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.


Правила за събиране на отпадъци от черни и цветни метали от физически лица

Гражданите могат да предават отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) само с битов характер при наличие на декларация за произход по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите:
 • на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата
 • Чрез кампании за разделно събиране на отпадъци, организирани от кметовете на общини;
 • на площадки, притежаващи разрешение за дейности с ОЧЦМ;
 • На лица, притежаващи документ за събиране и транспортиране на отпадъци, които имат сключен договор с лица, притежаващи разрешение за дейности с ОЧЦМ.

Третиране на битови отпадъци

Третирането на битовите отпадъци се извършва съобразно конкретния вид на отпадъците и йерархията на отпадъците (повече Вижте тук).

Основен метод за третиране на смесени битови отпадъци е депонирането в специализирани съоръжения - депа за отпадъци. Депонирането е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

В резултат на изпълнението на програмата за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци към Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. се очаква до 2040 г. Количеството на депонираните битови отпадъци да се намали до 10% или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци.

Такса за битови отпадъциТакса за битови отпадъци се заплаща за извършвани от общината услуги на нейна територия, по:
 • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
 • поддържане на чистотата на териториите за общо ползване в населените места и селищните образувания в общината.
Видът на предлаганите услуги, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

Дейностите по предоставяне на услуги от общината включват:
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци;
 • третиране на битови отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;
 • поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

Размерът на таксата за битови отпадъци:
 • се определя в левове за всяка календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.
 • е сумата от размера на таксата за всяка услуга, като разходите се разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услуги.

Водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци е количеството битови отпадъци.

Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от тази, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането й.

Общинският съвет приема основите за изчисляване на размера на таксата за всяка от услугите с мотиви, придружени с анализ, в т.ч. мотиви за неприлагане на основата "количество битови отпадъци", както и вида и източника на информация за изчисляване на размера на таксата.

Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци са:
 • За услугите по събиране и транспортиране и по третиране на битови отпадъци:
  индивидуално определено количество битови отпадъци За имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост*;
  количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
  Брой ползватели на услугата в имота.
 • За услугата по поддържане на чистотата На териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината:
  Брой ползватели на услугата в имота;
  Разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

*При приемане на основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота чрез торби с определена вместимост и товароносимост, същите се закупуват от задължените лица, като общинският съвет може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени за календарна година, съобразен с извършения анализ за минималното количество битов отпадък, генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място, селищно образувание или зона.

Когато закупените за годината торби надхвърлят действително изразходваните през годината, останалите торби се използват през следващата година, като се приспаднат от определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.