COLLECTE SÉPARÉE

Разделно събиране

Que signifie la collecte séparée ?
Le système d'information de l'entreprise est en place, mais il n'est pas encore opérationnel. Събирането представлява натрупването отпадъци, включително тяхното предварително сортиране и предварително съхраняване, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране.

Разделното събиране се разделя при което поток от тпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците соглед улесняване на конкретно специфично третиране.

Pourquoi collecter séparément
Les gens de l'extérieur ne sont pas les mêmes que ceux de l'intérieur, ils sont les mêmes que ceux de l'extérieur. Разделното събиране допринася за подобряване качеството на отпадъчните материали, които подлежат на рециклиране и друг вид ополотворяване. Колкото по-високо е качеството на отпадъците, толкова по-голяма е ползата за околната среда и защитата на човешкото здраве. Опасните отпадъци, например, могат да причинят дългосрочни здравословни проблеми, така че е много важно те да не се смесват с останалите отпадъци и да се предават на определените за целта места.

Ефективното разделно събиране означава по-малко количество депонирани отпадъци, по качествена суровина за рециклиране, което, не на последно място, води до положителен финансов резултат. Разделно събраните отпадъци могат по-лесно да се използват като суровини за производсто на нови продукти.

Dérogation
разделното събиране на отпадъци е най-добрата възможност от икономическа, финансова, както и от екологосъобразна гледна точка, поради което законодателството допуска някои изключения. събиране се допускат при условията на Закона зарето разделно словията на Закона управление на отпадъците и наредбите за масово разространетпадъците наредбите, ако е изпълнено поне едно от следните условия :
 • съвместното събиране определени видове отпадъци не засяг техния потенцил да бъдат на подготовка за повторна употреба, рециклиране или други дейности по полотворяване и след приключване на тези дейности резултатите са с подобно качество на това, което се постига при разделното събиране ;
 • разделното събиране на отпадъци не дава най-благоприятните за околната среда резултати, с оглед цялостното въздействие върху околната среда от управлението на съответните потоци от отпадъци;
 • разделното събиране е технически осъществимо, предвидобрите практики при събирането на отпадъците ;
 • разделното събиране да доведе несъразмерни икономически разходи, като се имат предвид :
  - разходите с вредните въздействия върху околната среда и човешкото здраве вследствие на смесеното събиране и третиране на отпадъците ;
  - потенциалът за подобрения на ефикасноста при събирането и третирането на отпадъците ;
  - приходите от продажбата на вторични суровини ;
  - прилагането на принципа "замърсителят плаща" и "разширената отговорност на производителя".

Modèles pour la collecte sélective
разделно събиране на тпадъци съществена роля имат органите на местното самоуправление иместнато самостната администрация. Кметът на конкретна община отговаря за :
 • разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали : хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
 • организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 • организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата надбите за масоворазпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане ;
 • разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им компостиране или анаробно разграждане ;
 • осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места:
  - самостоятелно ;
  - договор с лице, притежаващо документ по Закона за управление на отпадъците.
 • поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община.

разделно събиране е раздене е разделно назделно събиране на масово разделно събиране на масово разпространените отпадъции.

Le système d'information de l'Union européenne (UE) a été mis en place par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление :
 • Отпадъци от опаковки (повече вижте тук)
 • от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) (повече вижте тук).
 • Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) (повече вижте тук) ;
 • Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ;
 • Излезли от употреба гуми (ИУГ) (повече вижте тук) ;
 • Отработени масла (повече вижте тук) ;
 • Отпадъци от обувки и текстил (повече вижте тук).

Разделното събиране на масово разпространи отпадъци, като част от цялостния процес на тяхното управление се извършва в рамките на принципа "Разширена отговорност на производителя". Съгласно този принцип, отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се образуват отпадъците. За целта се създава схема за разширена отговорност на производителяпредставляваща набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък.

Посочените задължения могат да се изпълняват :
 • Индивидуално ;
 • чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване (ООп).

Организация по оползотворяване представлява юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство (в случай, че не регистрирано в Република България), което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространи отпадъци (след получаване на разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците).

Индивидуално изпълнение на задълженията може да се извършва след получаване на разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците.

ополотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуалнополучили разрешение съгласно закона, създават системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци на терита на Република България.
Разделно събиране на отпадъци - фирми - МОСВ
Източник : МОСВ

Taxe pour la collecte sélective
 • Отпадъци от опаковки (повече вижте тук) ;
 • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) (повече вижте тук) ;
 • Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) (повече вижте тук) ;
 • Излезли от употреба гуми (ИУГ) (повече вижте тук) ;
 • Отработени масла (повече вижте тук).