РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

Разделно събиране

Какво е разделно събиране?
Събирането на отпадъци е част от дейностите по управление на отпадъците. Събирането представлява натрупването на отпадъци, включително тяхното предварително сортиране и предварително съхраняване, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране.

Разделното събиране е вид събиране, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на конкретно специфично третиране.

Смисъл от разделното събиране
Разделянето на отпадъците е една от стъпките при прехода към икономическия модел кръгова икономика. Разделното събиране допринася за подобряване на качеството на отпадъчните материали, които подлежат на рециклиране и друг вид оползотворяване. Колкото по-високо е качеството на отпадъците, толкова по-голяма е ползата за околната среда и защитата на човешкото здраве. Опасните отпадъци, например, могат да причинят дългосрочни здравословни проблеми, така че е много важно те да не се смесват с останалите отпадъци и да се предават на определените за целта места.

Ефективното разделно събиране означава по-малко количество депонирани отпадъци, по качествена суровина за рециклиране, което, не на последно място, води до положителен финансов резултат. Разделно събраните отпадъци могат по-лесно да се използват като суровини за производството на нови продукти.

Изключения
Не при всички случаи разделното събиране на отпадъци е най-добрата възможност от икономическа, финансова, както и от екологосъобразна гледна точка, поради което законодателството допуска някои изключения. Изключенията от изискването за разделно събиране се допускат при условията на Закона за управление на отпадъците и наредбите за масово разпространените отпадъци, ако е изпълнено поне едно от следните условия:
 • съвместното събиране на определени видове отпадъци не засяга техния потенциал да бъдат подложени на подготовка за повторна употреба, рециклиране или други дейности по оползотворяване и след приключване на тези дейности резултатите са с подобно качество на това, което се постига при разделното събиране;
 • Разделното събиране на отпадъци не дава най-благоприятните за околната среда резултати, с оглед цялостното въздействие върху околната среда от управлението на съответните потоци от отпадъци;
 • разделното събиране не е технически осъществимо, предвид добрите практики при събирането на отпадъците;
 • Разделното събиране може да доведе до несъразмерни икономически разходи, като се имат предвид:
  - разходите във връзка с вредните въздействия върху околната среда и човешкото здраве вследствие на смесеното събиране и третиране на отпадъците;
  - потенциалът за подобрения на ефикасността при събирането и третирането на отпадъците;
  - приходите от продажбата на вторични суровини;
  - прилагането на принципа "замърсителят плаща" и "разширената отговорност на производителя".

Различни модели на разделно събиране
За осъществяване на разделното събиране на отпадъци съществена роля имат органите на местното самоуправление и местната администрация. Кметът на конкретна община отговаря за:
 • разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
 • Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. Определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 • организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите за масоворазпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 • разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
 • осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места:
  - самостоятелно;
  - Чрез сключване на писмен договор с лице, притежаващо документ по Закона за управление на отпадъците.
 • поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община.

Съществен елемент от изискванията за разделно събиране е разделното събиране на масово разпространените отпадъци.

Масово разпространени отпадъци са отпадъците, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление:
 • Отпадъци от опаковки (вижте тук)
 • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) (повече вижте тук)
 • Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) (повече вижте тук);
 • Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
 • Излезли от употреба гуми (ИУГ) (повече вижте тук);
 • Отработени масла (повече вижте тук);
 • Отпадъци от обувки и текстил (повече вижте тук).

Разделното събиране на масово разпространени отпадъци, като част от цялостния процес на тяхното управление се извършва в рамките на принципа "Разширена отговорност на производителя". Съгласно този принцип, отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се образуват отпадъците. За целта се създава схема за разширена отговорност на производителя, представляваща набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък.

Посочените задължения могат да се изпълняват:
 • Индивидуално;
 • чрез колективни системи, представлявани от организацията по оползотворяване (ООп).

Организация по оползотворяване представлява юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство (в случай, че не е регистрирано в Република България), което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейности по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци (след получаване на разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците).

Индивидуално изпълнение на задълженията Може да се извършва след получаване на разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците.

Организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, получили разрешение съгласно закона, създават системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци на територията на Република България.
Разделно събиране на отпадъци - фирми - МОСВ
Източник: МОСВ

Такса за разделно събиране
 • Отпадъци от опаковки (вижте тук);
 • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) (повече вижте тук);
 • Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) (повече вижте тук);
 • Излезли от употреба гуми (ИУГ) (повече вижте тук);
 • Отработени масла (повече вижте тук).