BAUSCHUTT

Was versteht man unter Bauschutt?

Строителните отпадъци са отпадъците, които се образуват от дейностите по строителство и разрушаване, както и при извършване на ремонтни дейности. Строителните отпадъци включват:
 • Бетон;
 • Тухли;
 • Керемиди, плочки и керамични изделия;
 • Дървесина;
 • Стъкло;
 • Пластмаса;
 • Метали;
 • Кабели;
 • Почва;
 • Изолационни материали;
 • Строителни материали на основата на гипс.

Gefährliche Bauabfälle

Строителните отпадъци представляват опасни отпадъци, когато се образуват от продукти, които съдържат вещества, притежаващи едно или повече опасни свойства.
Повече за опасните отпадъци вижте тук.

Arten von Bauschutt

Ungefährlich Gefährlich
Beton Gemische oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen, Platten und Keramikprodukten, die gefährliche Stoffe enthalten
Ziegelsteine
Fliesen, Kacheln und keramische Erzeugnisse
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und keramischen Erzeugnissen
Holz Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder damit kontaminiert sind
Glas
Kunststoff
Asphaltmischungen Asphaltmischungen, die Steinkohlenteer enthalten
Steinkohlenteer und Teererzeugnisse
Metalle (einschließlich ihrer Legierungen) - Kupfer, Bronze, Messing; Aluminium; Blei; Zink; Gusseisen und Stahl; Zinn; Metallgemische Mit gefährlichen Stoffen kontaminierter Metallschrott
Kabel Kabel, die Öle, Kohlenteer und andere gefährliche Stoffe enthalten
Böden und Steine Böden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
Baggermasse Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
Eisenbahnschotter Eisenbahnschotter, der gefährliche Stoffe enthält
Dämmstoffe Asbesthaltige Dämmstoffe
Andere Isolierstoffe, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
Asbesthaltige Baumaterialien
Baumaterialien auf Gipsbasis Mit gefährlichen Stoffen kontaminierte Baustoffe auf Gipsbasis
Quecksilberhaltige Bau- und Abbruchabfälle
Bau- und Abbruchabfälle, die polychlorierte Biphenyle (PCB) enthalten (z. B. PCB-haltige Dichtungsmaterialien, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige versiegelte Glasverpackungen, PCB-haltige Kondensatoren)
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischter Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten

Regeln für die Sammlung von Bauabfällen

Управлението на строителните отпадъци на територията на съответна община е задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация. Кметът на общината отговаря за организацията по събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.

Съгласно установените правила на територията на Столична община лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от ремонтна дейност на домакинствата са длъжни да:
 • Събират строителните отпадъци на територията на имота, като не се допуска разпиляването им до изхвърлянето им по реда на Наредбата и управление на отпадъците и пазване на чистотата на територията на Столична община;
 • Изхвърлят строителните отпадъци до контейнерите за битови отпадъци само в определените дни, съгласно предварително обявен график
 • Събират строителните отпадъци в наети от тях специализирани контейнери, като ги предават на лица притежаващи документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците;
 • Лицата живеещи и/или споделящи пространства в условия на етажна собственост при намерение за извършване на ремонтни дейности, при които се образуват строителни отпадъци са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение за своето намерение, най-малко 3 /три/ дни преди започване на ремонтните работи и да уведомяват управителя на етажната собственост;
 • Съобщението съдържа минимум: етаж, име или номер на апартамента, в който се извършва ремонт, телефон за контакт, данни за фирма изпълнител или техническото лице, в случаите, когато ремонтът се извършва от физически лица;
 • Управителите на етажната собственост са длъжни при поискване от лица, осъществяващи контрол да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности в съответната етажна собственост.
Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Behandlung von Bauabfällen

Различните видове строителни отпадъци подлежат на различни операции по оползотворяване или обезвреждане. Като цяло третирането на строителните отпадъци се извършва при спазване на йерархията за строителни отпадъци, която е представена на следната схема:Повече за йерархията на отпадъците вижте тук.

Операциите по събиране и третиране на строителните отпадъци могат да се извършват на:
 • Строителните площадки;
 • Площадките за разрушаване;
 • Специализирани площадки за третиране.
Повторното използване на строителни материали, влагането на рециклирани строителни материали в строежите води до намаляване използването на природни ресурси.

Gebühr für Bauschutt

Управлението на строителните отпадъци, получени от ремонтна дейност на хората по домовете е задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация. Финансирането на дейностите по събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата се извършва чрез изразходване на средства, събрани от такса битови отпадъци.