ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTE

Was versteht man unter Elektro- und Elektronik-Altgeräten?

Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) е оборудване, което е зависимо от електрически ток или електромагнитни полета, за да функционира правилно, както и оборудване за генериране, пренос и змерване на такъв ток и полета и проектирано за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се образува от ЕЕО след приключване на жизнения му цикъл и превръщането му в отпадък.

Gefährliche Abfälle aus Elektro- und Elektronikgeräten
Класифицирането на ИУЕЕО като опасни отпадъци се извършва на база на съдържанието на опасни вещества, които се съдържат в уредите, преди още те да са се превърнали в отпадък. Повече информация относно опасните отпадъци вижте тук.

Опасно ИУЕЕО са:
 • всички топлообменни уреди, съдържащи озоноразрушаващи вещества, най-популярно наричани с термина фреони;
 • екрани и монитори, съдържащи луминофори;
 • всички видове лампи, съдържащи живак и всички други живаксъдържащи уреди;
 • уреди, съдържащи азбест и др.

Arten von Abfällen aus Elektro- und Elektronikgeräten
Електрическото и електронното оборудване се разделя на следните шест основни категории:
 1. Топлоообменно оборудване.
 2. Екрани, монитори и оборудване част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2.
 3. Лампи.
 4. Големи уреди (всеки от външните размери е над 50 cm) включително, но не само:
  4а. Домакински уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати; оборудване за генериране на електрически ток. В тази категория не се включва оборудването, включено в категории 1 - 3.
  4б. Фотоволтаични панели.
 5. Малки уреди (нито един от външните размери не надвишава 50 cm), включително, но не само: домакински уреди; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки; уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати; оборудване за генериране на електрически ток. В тази категория не се включва оборудването, включено в категории 1 - 3 и 6.
 6. Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните размери не надвишава 50 cm).
Всяка една категория съдържа неизчерпателен списък на видове уреди:

1. Топлоообменно оборудване
 • Xладилници;
 • Фризери;
 • Оборудване, което автоматично доставя изстудени продукти;
 • Климатични инсталации;
 • Оборудване за изсушаване на въздуха;
 • Термопомпи;
 • Маслени радиатори;
 • Други топлообменни уреди, които използват други течности вместо вода за топлообмен.
2. Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2
 • Екрани;
 • Телевизори;
 • Lcd фоторамки;
 • Монитори;
 • Лаптоп компютри;
 • Ноутбук компютри.
3. Лампи*
 • Прави флуоресцентни лампи;
 • Компактни флуоресцентни лампи;
 • Флуоресцентни лампи;
 • Газоразрядни лампи с висок интензитет;
 • Натриеви лампи с високо налягане;
 • Метал-халогенни лампи;
 • Натриеви лампи с ниско налягане;
 • Светодиодни лампи.
* Категорията лампи включва само известните с популярното наименование "крушки".

4. Големи уреди
 • Перални машини, сушилни за дрехи;
 • Съдомиялни машини;
 • Готварски печки, електрически фурни;
 • Електрически котлони;
 • Осветителни тела**;
 • Оборудване за възпроизвеждане на звук или образ;
 • Музикално оборудване (с изключение на органи с тръби, монтирани в църкви);
 • Уреди, използвани за плетене и тъкане;
 • Големи машини за обработване на информация;
 • Големи машини за отпечатване на информация;
 • Копирно оборудване;
 • Големи монетни игрални автомати;
 • Големи медицински изделия;
 • Големи инструменти за мониторинг и контрол;
 • Големи уреди, които автоматично доставят продукти и пари;
 • Фотоволтаични панели.
5. Малки уреди
 • Прахосмукачки, уреди за почистване на килими;
 • Уреди, използвани за шиене;
 • Осветителни тела**;
 • Микровълнови печки;
 • Вентилационно оборудване;
 • Ютии, тостери, електрически ножове, електрически кани;
 • Часовници и ръчни часовници;
 • Електрически самобръсначки;
 • Везни;
 • Das ist eine gute Idee;
 • Калкулатори;
 • Радиоприемници, видеокамери, видеозаписващи устройства, hi-fi оборудване;
 • Музикални инструменти;
 • Оборудване за възпроизвеждане на звук или образ;
 • Електрически и електронни играчки;
 • Уреди за спорт, компютърни устройства за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и др;
 • Детектори за дим, терморегулатори, термостати;
 • Малки електрически и електронни инструменти;
 • Малки медицински изделия;
 • Малки инструменти за мониторинг и контрол;
 • Das heißt, dass ich nicht mehr als ein Kind bin;
 • Малки уреди с интегрирани фотоволтаични панели.
** "Осветителни тела" включва: полилеи, плафони, аплици, настолни лампи и т.н. Тази подкатегория не включва "крушки".

6. Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните размери не надвишава 50 cm)
 • Мобилни телефони;
 • Навигационни системи GPS;
 • Джобни калкулатори;
 • Рутери;
 • Персонални компютри;
 • Принтери;
 • Телефони.

Regeln für die Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
1. За разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, се създават системи, които трябва да осигуряват събиране от крайните потребители чрез:
 • превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО, или
 • поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО, или
 • оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО;
2. Притежателите на ИУЕЕО могат да:
 • - Върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново оборудване от сходен вид и изпълняващо същите функции;
  Пример:
  Търговски обект продава хладилници - при покупка на нов хладилник търговският обект е задължен да приеме стария безвъзмездно, ако потребителят желае.
  Ако същият търговски обект не продава печки, той не е задължен да приеме стара печка, ако даден потребител желае.
 • Върнат безплатно много малък по размер уред (външен размер до 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, без да закупуват уред от подобен вид;
 • Предадат безплатно ИУЕЕО, по заявка, съгласно утвърден график за събиране;
 • Предадат ИУЕЕО на площадка за събиране и съхраняване на ИУЕЕО.
3. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители са длъжни да:
 • приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, в същото количество, от сходен вид и изпълняващо същите функции, както и закупеното от потребителя;
 • поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията на обекта, където извършват продажбата.
 • поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за:
  - възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита;
  - другите налични места за предаване на ИУЕЕО, в т. ч. местата за предаване на замърсено ИУЕЕО и ИУЕЕО без основни компоненти;
  - значението на обозначението за разделно събиране;
  - информация, че притежателите на отпадъци, които не са част от ИУЕЕО, следва да ги предадат на площадки за събиране и съхраняване на съответните отпадъци.
Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители могат да откажат да приемат ИУЕЕО, което:
 • поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве и безопасността на лицата, които работят с него;
 • оборудване, което не съдържа своите основни компоненти;
 • съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.
4. Всяко ЕЕО е маркирано с обозначение за разделно събиране, което изобразява зачертан контейнер на колела


С това обозначение се цели минимализиране изхвърлянето на ИУЕЕО в общия поток битови отпадъци, улесняване на неговото разделно събиране и установяване датата на производство или пускане на пазара наЕЕО.

Електрическите и електронни уреди НЕ ТРЯБВА да се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци (т. нар. сиви контейнери) и в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (цветните контейнери).

Behandlung von Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten
Депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране и оползотворяване Е ЗАБРАНЕНО.

Разделно събраното ИУЕЕО може да бъде проверено, ремонтирано и предоставено за повторна потреба. Уредите, както и техните компоненти, които не могат да бъдат употребени повторно, се подлага на третиране, което се извършва в съоръжения, отговарящи на нормативните изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве. Целите уреди се разделят на компоненти и материали, които се подлагат на последващи операции по третиране - оползотворяване или обезвреждане. Металите се рециклират и се превръщат в суровина. На рециклиране полежат и някои пластмасови компоненти, стъклени отпадъци и др. Всички материали и компоненти, които не могат да бъдат оползотворени следва да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин.

Gebühr für Elektro- und Elektronikaltgeräte
Всички лица, които пускат на пазара ЕЕО, отговарят за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, подготовката за повторна употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано от пуснато от тях на пазара ЕЕО. Изпълнението на тези задължения се извършва индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване (ООп).
Задължените лица финансират разходите за посочените дейности, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците.

В случай, че изпълняват задълженията си чрез ООп, задължените лица заплащат възнаграждения, които следва да са модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

В случай че лицата, които пускат на пазара ЕЕО не изпълняват посочените задължения индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от ООп, същите заплащат продуктова такса по реда на Наредба за определяне на реда и размера заплащане на продуктова такса.
Посочените разходи се включват в цената на произведените продукти.