Светлана Божкова

СВЕТЛАНА БОЖКОВА

Управление на отпадъците
МАГИСТЕРИУМ ООД

Светлана Божкова е Инженер Магистър химик, придобит в Химико технологичен и металургичен университет. Завършила е успешно множество курсове и специализация за подобряване на квалификацията си като експерт по управление на отпадъците.
Била е началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, Дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите, Министерство на околната среда и водите. Отговаряла е за планирането, организацията и ръководството на дейността на отдела за прилагане на националните и европейски политики в областта на управление на отпадъците.
Координирала е и е участвала в разработването и съгласуването на документи с нормативен или методичен характер, на дейностите, свързани с поетите ангажименти по Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD) и взаимоотношенията с други ведомства. Координирала е и административното, финансовото и техническото управление на проектите, финансирани по програма ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаване на Кохезионен фонд (OB, L 130, 25.05.1994 г.), като е участвала във ведомствени и междуведомствени работни групи, и експертни съвети за разглеждане и приемане на проекти и програми, включително Висш експертен екологичен съвет и Междуведомствен експертен екологичен съвет.
Притежава над 18 г. практически професионален опит. Притежава опит по Оперативна програма „Околна среда“, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, ИСПА/Кохезионен фонд и др.