За CEMIS: ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

CEMIS - информационна платформа, предоставяща на потребителите систематизиран и информиран избор за възможностите за предотвратяване и намаляване на образуваните битови отпадъци, разделното събиране, подготовката за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъчни материали.

CEMIS – обединява пространствени и непространствени данни от различни източници и осигурява лесен достъп чрез ресурсите на глобалната мрежа.

CEMIS – осигурява комбинирано представяне на потребителски ориентирана информация и данни за различен кръг целеви групи, администрация, неправителствен сектор, бизнес и общественост.

Сайтът CEMIS е създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД в рамките на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“.

Носител на идеята

МАГИСТЕРИУМ ООД е консултантска компания, която предлага услуги в сферата на подготовката, разработването и управлението на проекти; извършва подготовка на документации за обществени поръчки и оказва професионална консултантска подкрепа за развитието на секторни бизнеси.

Дружеството е създадено с убеждението и философията, че всеки Възложител е и наш партньор, към който се отнасяме с професионализъм и коректност.

МАГИСТЕРИУМ ООД поддържа ядро от специалисти с висок професионализъм и дългогодишен експертен, управленски и административен опит, придобит в централната и местни администрации или във водещи компании.

Експертите ни обикновено работят в малки динамични екипи, които се сформират в зависимост от техническите и експертни знания, необходими за изпълнението на всяка конкретна задача, което ни прави ефективни и ефикасни в предлаганите от нас услуги.

Компанията е в състояние да предложи адекватни на нуждите на бенефициента услуги и да удовлетвори неговите очаквания.

За да подобрим качеството на нашите услуги, успешно внедрихме и поддържаме стандартите за качество БДС EN ISO 9001: 2015 и БДС EN ISO 14001: 2015

Вижте повече тук: https://magisterium.bg/bg/
С благодарности за приноса