ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Какво са отработените масла?

Отработените масла представляват отпадъци, които се образуват след употреба на различни видове масла. Отработените масла не включват хранителни масла и мазнини.

Маслата са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.:
 • Моторни масла;
 • Компресорни масла;
 • Турбинни масла;
 • Течности за хидравлични трансмисии;
 • Масла за зъбни предавки;
 • Масла за обработка на метали;
 • Формовъчни и антикорозионни масла;
 • Електроизолационни масла.
Отработено масло е всяко смазочно или индустриално масло на минерална или синтетична основа, негодно за употреба по първоначалното си предназначение като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

Законодателството по управление на отработени масла включва и изисквания към отпадъчните нефтопродукти, които представляват всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:
 • които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;
 • отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;
 • отпадъци от маслено-водна сепарация;
 • отпадъци от течни горива;
 • отпадъци от преработка на нефт;
 • Утайки и емулсии, получени от различни производства;
 • нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби.

Опасни отработени масла

Всички отработени масла, както и отпадъчните нефтопродукти представляват опасни отпадъци. Повече информация относно опасните отпадъци Вижте тук.

Видове отработени масла

Отработените масла се разделят на различни видове в зависимост от вида на маслата, от които произлизат - моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла и от веществата, които съдържат - хлорирани, нехлорирани, биоразградими и т.н.

Правила за събиране на отработени масла

Разделното събиране И съхраняването на отработени масла се извършва:
 • в местата за смяна на отработени масла;
 • на площадки за предварително съхраняване - когато в резултат на експлоатацията на техника и оборудване се образуват отработени масла;
 • На специализирани площадки, които притежават разрешение за събиране и съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.

Кметът на общината:
 • Определянето на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, Разположени върху общински имоти и информираността на обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;
 • съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор с:
  - организация по оползотворяване на отработени масла; индивидуално;
  - други лица, притежаващи разрешение за дейности с отработени масла.
Забранява се:
 • изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 • изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;
 • съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на почвата;
 • третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на изискванията на законодателството;
 • нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 • предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават разрешение;
 • Смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически неизпълнимо и икономически неприложимо;
 • Смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
 • Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;
 • извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
 • депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти;
 • нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Третиране на отработени масла

Третирането на отработените масла се извършва при спазване на йерархията на отпадъците. Приоритетно отработените масла отработените масла се третират, като се дава приоритет на регенерирането, или като алтернатива - на други дейности по рециклиране, чрез които се постига равностоен или по-добър цялостен резултат за околната среда от регенерирането.

Регенерирането представлява всеки процес по рециклиране, чрез който могат да се произведат базисни масла чрез рафиниране на отработени масла, по-специално чрез отстраняване на замърсителите, продуктите на окисление и добавките, съдържащи се в тези масла.

Повече информация относно йерархията на отпадъците Вижте тук.

Такса за отработени масла

Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за разделното събиране, съхраняването, транспортирането и оползотворяването на отработените масла, както и за екологосъобразното обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени. Изпълнението на тези задължения се извършва индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване (ООп).
Задължените лица финансират разходите за посочените дейности, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставяне на услуги по управление на отпадъците.

В случай, че изпълняват задълженията си чрез ООп, задължените лица заплащат възнаграждения, които следва да са модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услуги по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

В случай че лицата, които пускат на пазара масла, не изпълняват посочените задължения индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от ООп, същите заплащат продуктова такса по реда на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

Посочените разходи се включват в цената на произведените продукти.