PACKAGING WASTE

What does packaging waste mean?
Отпадъци от опаковки се получават когато използваните опаковки приключат жизнения си цикъл и се превърнат в отпадък.

Опаковките представляват – всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки – от сурови материали до обработени стоки – от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които „не се връщат“ и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.

Опаковката може да бъде:
 • Търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката.
 • Групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от определен брой единици стока на мястото на продажбата, независимо дали ще се продава по този начин на крайния ползвател или потребител, или служи само за попълване на рафтовете на мястото на продажба; тя се отстранява от продукта, без да се отразява на качествата му.
 • Транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за улесняване на пренасянето и транспорта на брой артикули или групови опаковки, за да се предотвратят физическото манипулиране с тях или повредите при транспортирането; транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, железопътен превоз, превоз по море и по въздух.
 • Опаковки за многократна употреба – опаковки, създадени, проектирани и пуснати на пазара с цел да претърпят в рамките на своя жизнен цикъл многократен брой използвания или ротации чрез презареждане или като се използват за същата цел, за която са били създадени.
Други дефиниции:
 • Опаковки за многократна употреба са опаковки, създадени, проектирани и пуснати на пазара с цел да претърпят в рамките на своя жизнен цикъл многократен брой използвания или ротации чрез презареждане или като се използват за същата цел, за която са били създадени.
 • Композитни опаковки – опаковки, произведени от два или повече слоя от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и образуват една съставна единица, състояща се от вътрешна приемна част и външна обвивка, която се пълни, съхранява, транспортира и изпразва като такава.
 • Ротация – пътят, през който минава дадена опаковка за многократна употреба от момента, в който е пусната на пазара заедно със стоката, за която е предназначена да съдържа, предпазва, борави, доставя или представя, до момента, в който се връща за повторна употреба в система за повторната употреба на опаковки, с оглед на нейното повторно пускане на пазара заедно със стоката.
 • Система за повторна употреба на опаковки – организационни, технически или финансови условия, които гарантират, че опаковките за многократна употреба извършват многократни ротации.
 • Компонент на опаковката – част от опаковката, която може да бъде разделена ръчно чрез използването на прости физични средства.

Опаковката отговаря и на допълнително посочените по-долу критерии:
Артикулите се разглеждат като опаковки, ако съответстват на посоченото определение, без да се засягат другите функции, които опаковката може също да изпълнява, освен ако артикулът не е неразделна част от продукта и е необходимо да съдържа, поддържа или предпазва този продукт по време на целия му жизнен цикъл и се предвижда всички елементи да бъдат използвани, консумирани или изхвърлени заедно:
 • Кутии за сладки;
 • Тънка опаковка около кутия за CD;
 • Шпиндели за CD (които се продават заедно с компактдисковете и не са предназначени да бъдат използвани за тяхното съхранение);
 • Кутии за CD, DVD и видеокасети (продавани заедно със CD-, DVD- или видеоносители);
 • Восъчни обвивки около сирене;
 • Обвивки на колбаси;
 • Пощенски пликове за каталози и списания (със списанието);
 • Закачалки за дрехи (продавани с дрехите);
 • Закачалки за дрехи (продавани самостоятелно);
 • Подложки за сладкиш, продавани заедно със сладкиша;
 • Кибритени кутии;
 • Стерилни преградни системи (пликове, поставки и материали, необходими за запазване на стерилността на продукта);
 • Капсули за машини за кафе, пликове за кафе от фолио, торбички за кафе от филтърна хартия, които се изхвърлят заедно с използваното кафе;
 • Капсули за машини за напитки (например кафе, какао, мляко), които след употреба остават празни;
 • Касети за принтер;
 • Ролки, тръби и цилиндрични вложки, около които се навиват гъвкави материали (например пластмасово фолио, алуминий, хартия), с изключение на ролки, тръби и цилиндрични вложки, които са част от машини за производство и не се използват при представянето на продукта за продажба;
 • Стоманени бутилки за многократно пълнене, използвани за различни видове газ, с изключение на пожарогасители;
 • Артикули, които не са опаковки;
 • Водоразтворими пликове за детергенти;
 • Саксии за цветя, които са предназначени да бъдат използвани единствено при продажбата и транспортирането на растението, а не по време на целия му жизнен цикъл;
 • Саксии за цветя, които са предназначени да бъдат използвани по време на целия жизнен цикъл на растението;
 • Надгробни светилници (чашкообразни поставки за свещи);
 • Стъклени шишенца за инжекционни разтвори;
 • Кутии за инструменти;
 • Пакетчета за чай;
 • Механична мелница (вградена в съд за многократно пълнене, например мелнички за пипер за многократно пълнене).
Артикулите, предназначени и предвидени за пълнене в търговските обекти, и артикулите за еднократна употреба, които се продават, напълват или са създадени или предназначени да бъдат напълвани в търговските обекти, се считат за опаковки, при условие че изпълняват функциите на опаковки:
 • Хартиени или найлонови торбички;
 • Чинии и чаши за еднократна употреба;
 • Пластмасово прилепващо фолио за опаковка на храна (cling film);
 • Пликчета за сандвичи;
 • Алуминиево фолио;
 • Пластмасово фолио за почистени дрехи в обществени перални;
 • Артикули, които не са опаковки;
 • Бъркалки;
 • Прибори за хранене за еднократна употреба;
 • Опаковъчна хартия (продавана самостоятелно);
 • Хартиени форми за печене на тестени изделия (продавани празни);
 • Подложки за сладкиш, продавани без сладкиша.
Елементите на опаковките и помощните елементи, които изграждат опаковката, се считат за част от опаковката, в която са интегрирани; помощните елементи, които висят директно от или са прикрепени към продукт и които изпълняват функцията на опаковка, се считат за опаковка, освен ако не са неразделна част от този продукт и всички елементи са предназначени да бъдат консумирани или изхвърлени заедно:
 • Етикети, които са закачени директно или са прикрепени към продукта;
 • Части от опаковки;
 • Четки от спирала за очи, които са част от капачката на кутия;
 • Залепващи се етикети, които са прикрепени към друг елемент на опаковката
 • Книговезки телени скоби;
 • Пластмасови калъфи;
 • Дозатор, който е част от капачката на контейнер с детергент;
 • Механична мелница (вградена в съд за еднократна употреба, напълнен с продукт, например мелнички за пипер за еднократна употреба);
 • Артикули, които не са опаковки;
 • Етикети за радиочестотна идентификация (RFID tags).

Hazardous packaging waste
Класифицирането на отпадъците от опаковки като опасни отпадъци се извършва на база на съдържанието на опасни вещества в самите тях, както и в продуктите, които са опаковани. Повече информация относно опасните отпадъци вижте тук.

Опасните отпадъци от опаковки се класифицират като:
 • опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
 • метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане.
Types of packaging waste
Отпадъците от опаковки се разделят на следните основни видове:
 • хартиени и картонени опаковки;
 • пластмасови опаковки;
 • опаковки от дървесни материали;
 • метални опаковки;
 • композитни/многослойни опаковки;
 • смесени опаковки;
 • стъклени опаковки;
 • текстилни опаковки.

Collection of packaging wasteКонкретният начин на организация на събирането на отпадъци от опаковки се нарича система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и включва най-малко следните елементи:
 • съдове за разделно събиране, поставени на улиците;
 • събиране в съдове, поставени при домове;
 • събиране в съдове, поставени в места на продажба;
 • транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;
 • площадки и съоръжения за предварително третиране със заявен и доказан капацитет (техника и персонал) и производителност, обезпечаваща преработката на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.
Като допълнителен елемент системата може да включва и чували за разделно събиране с ежедневно или периодично организирано събиране от тротоара.

Маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Separate collection marker
Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.

Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват курортните населени места и всички населени места с население над 5000 жители.
Броят на жителите в населените места и общините се определя въз основа на последните данни за населението по настоящ адрес на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, актуални към 1 януари на текущата година.

Цветни съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата – зелени, жълти (и сини).
Минималният общ обем на съдовете трябва да бъде 3300 l за определен брой жители, като се спазват следните изисквания:
 • за населени места с под 50 000 жители – за всеки 350 жители;
 • за населени места от 50 000 до 100 000 жители – за всеки 550 жители;
 • за населени места над 100 000 жители – за всеки 750 жители.
За населени места с районно деление минималният общ обем на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки се осигурява, като се отчита броят на жителите в района.

Съдовете за разделно събиране се разполагат до съдовете за събиране на битови отпадъци.

Системите от цветни съдове (контейнери) могат да бъдат:
Система от три цветни контейнера:
 • Син – за хартиени и картонени опаковки;
 • Жълт – за пластмасови и метални опаковки;
 • Зелен – за стъклени опаковки.
Система от два цветни контейнера:
 • Жълт – за пластмасови, хартиени и метални опаковки;
 • Зелен – за стъклени опаковки.
Кметът на общината:
 • Определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
 • Осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
 • Съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании.
 • Отговаря контейнерите за битови отпадъци да не бъдат в жълт, зелен или син цвят.
Разделното събиране на отпадъци от опаковки включва и събирането от търговски, производствени и административни обекти, което се извършва при спазване на изискванията за:
 • Използване на цветни съдове за събиране на отпадъци от търговски, производствени и административни обекти.
 • Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, в населените места с организирана система за разделно събиране, да събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта.
 • Системата за разделно събиране да е с обем, съобразно броя на посетителите в обектите.
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки включват и:
 • Площадки за предварително третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки.
 • Съоръжения за предварително третиране, в т.ч. инсталации за сепариране на отпадъци.
 • Специализирана и транспортна техника, обезпечаваща функционирането на съоръженията за предварително третиране

Treatment of packaging waste
Всички основни видове отпадъци от опаковки, събрани в специално разположените за целта съдове, се разделят по материали на не по-малко на:
 • хартия и картон, разделени най-малко на:
  – отпадъци от вълнообразен картон;
  – смесена хартия.
 • стъкло;
 • полимерни материали:
  – PET (полиетилен терефталат)
  – LDPE (полиетилен ниско налягане)
  – HDPE (полиетилен високо налягане)
  – PP (полипропилен)
  – други твърди пластмаси
 • метали:
  – черни;
  – цветни.
 • композитни материали.
Разделно събраните отпадъци от опаковки се третират в съответствие с йерархията на отпадъците. Задължително се извършват операции по рециклиране на материали – метали, пластмаси, стъкло и т.н., както и друг вид оползотворяване. Отпадъците, които не могат да бъдат оползотворени, следва да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин.

Packaging markings

Packaging waste table with symbols
Packaging waste table with symbols
Packaging waste table with symbols

Source: UCTM

Забранява се:
 • Смесването на разделно събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.
 • Депонирането, изгарянето и обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които могат да бъдат рециклирани или оползотворени по друг начин на територията на страната.

Fee for packaging waste
Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, отговарят за намаляване образуването на отпадъци от опаковки и за свеждане до минимум на въздействието им върху околната среда, включително за оптимизиране на опаковките и многократната им употреба, както и за влагането на рециклирани материали при производството на опаковки, когато това не противоречи на хигиенните и здравните норми; разделното събиране на образуваните от тях отпадъци от опаковки, включително организиране на системите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки; рециклирането и оползотворяването на разделно събраните отпадъци от опаковки; екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени. Изпълнението на тези задължения се извършва индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване (ООп).
Задължените лица финансират разходите за посочените дейности, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците.
В случай, че изпълняват задълженията си чрез ООп, задължените лица заплащат възнаграждения, които следва да са модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

В случай че лицата, които пускат на пазара опаковани стоки не изпълняват посочените задължения индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от ООп, същите заплащат продуктова такса по реда на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
Посочените разходи се включват в цената на произведените продукти.