Партньори
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите е Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.” Програмата се фокусира върху изграждането на ВиК инфраструктура, управление на отпадъците, управление на зоните от мрежата Натура 2000, опазване на биоразнообразието, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на въздуха.
28 пилотни демонстрационни проекта за кръгова икономика през 2020 г.
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Носители на добрата практика
Национална информационна система за отпадъци (НИСО).
Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област.
Носители на добрата практика БЕЗ ОТПАДЪЦИ.
Мисията на регистрираната в Англия и Уелс фирма е да направи наемането на неща по-добро от купуването им, с което да подпомогне хората и планетата.
Носители на добрата практика Библиотека на нещата.
Създадената през 2015 г. компания OLIO свързва съседите помежду им и с местния бизнес, така, че излишъкът от храна да може да се споделя, а не да се изхвърля.
Носители на добрата практика OLIO.
Sofies е международна консултантска фирма за устойчиво управление на проекти, създадена в Женева през 2008 г. от Професор. Сурен Еркман и от Дейвид Рошат и Бено Шариер.
Носители на добрата практика WEEE4Future.
ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Мисията й е да подпомага устойчивото развитие в Европа и да укрепва Европейската интеграция на Западните Балкани като се стреми да бъде център за обучение и образование, обмяна на информация и опит и разработване на политики по устойчиво развитие.
Участници в добрата практика НАМАЛЯВА.
Като самостоятелно висше училище, Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски” (МГУ “Св. Иван Рилски”) съществува от 10.06.1953 година, съгласно Указ № 231 от 10.06.1953 година на Президиума на Народното събрание.
МГУ “Св. Иван Рилски” е единственото висше училище в България, което в продължение на близо седем десетилетия осигурява висококачествено образование в областта на проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини.
Участници в добрата практика НАМАЛЯВА.
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история БСК се е утвърдила като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика.
Участници в добрата практика SWAN.
Проектът ShareWaste е създаден от Ели и Томас от Нютаун, Сидни, Австралия. Той позволява да се свързват хора, които искат да предадат остатъците си от храна и други органични отпадъци на своите съседи, които вече компостират, отглеждат червеи или селскостопански животни.
Носители на добрата практика Споделяне на отпадъци.
БалБок Инженеринг АД е акционерно дружество, създадено с цел внедряване на най-добрите световни практики по управление на отпадъците и разработване на нови методи и технологии за третиране на отпадъци.
Носители на добрата практика Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община.
„Техномаркет“ е верига хипермаркети за бяла и черна техника, собственост на компанията „Техномаркет България АД“.
Носители на добрата практика Старо за ново.
„Билла България“ ЕООД е българско предприятие за търговия на дребно със седалище в София. „Билла България“ експлоатира веригата супермаркети „BILLA“ на територията на България. Предприятието е собственост на германския конгломерат „REWE Group“, чрез неговото австрийско подразделение „REWE International AG“.
Носители на добрата практика Купи и дари.
„ЕКОПАК България“ АД е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дружеството е учредено през 2004 г. от 18 водещи български и международни компании.
Носители на добрата практика Рециклиращо училище. Учители за чиста природа.
Булекопак е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която всяка година безпроблемно доказва изпълнението на целите по разделно събиране и рециклиране на своите членове пред министъра на околната среда и водите.
Носители на добрата практика Зелено мислене.
ЕКОБУЛПАК е група от дружества в сферата на разделно събиране, предварително третиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци.
Екобатери АД е организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии иакумулатори (НУБА). Чрез добре организирана и ефективно работеща система, Екобатери АД дава възможност на производителите и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, да изпълнят задълженията си съгласно Закона за управление на отпадъците.
Носители на добрата практика Извозване на негодни за употреба батерии и акумулатори.
Елтехресурс АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Чрез добре организирана и ефективно работеща система, Елтехресурс АД дава възможност на производителите и лицата, които пускат на пазара ЕЕО, да изпълнят задълженията си съгласно Закона за управление на отпадъците.
Носители на добрата практика Събиране от дома на ИУЕЕО.
ПЕЧАТНИЦА ИЗТОК - ВАРНА ЕООД е основана на 17 Март 2009 година с предмет печатарска дейност.
Носители на добрата практика TexCycle.
„Тексайд България” е един от лидерите на пазара на дрехи втора употреба в България. Компанията е 100% собственост на TEXAID Textilverwertungs – AG, Швейцария.
Осъществява търговия на дребно със стоки за широко потребление, които са допуснати до обществения пазар, между които индустриални и хранителни стоки.
Носители на добрата практика Спаси храната.
Асоциация за устойчиви практики “Нашият квартал” е сдружение, основано по инициатива на самата общност с цел да се повиши съзнателността към екологични практики, информираността и ангажираността на обществеността по тези теми.
Носители на добрата практика Храна за Земята – Добро за всички.
Българо-чешкото дружество Еуратек ООД стартира своята дейност през 1992г. Дейността на дружеството включва създаване на сервиз за автомобили Шкода, продажба на автомобили Шкода и на резервни части за тях.
Носители на добрата практика Избери и купи употребявани автомобили.
Фондация “КОРЕН” споделя мисията да намира място на природата в градовете и да допринася за развитието на нова устойчива култура в България и на глобално ниво.
Носители на добрата практика Споделено компостиране.

Българска хранителна банка (БХБ) събира и складира дарени хранителни продукти с кратък срок на годност и ги разпределя до хора в нужда. Работи с над 140 производители и търговци, за да им помогне да споделят храната, която им е излишна.
Носители на добрата практика Подай ръка на храната.

КАРИТАС СОФИЯ е най-голямата благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България. Организацията подпомага най-уязвимите членове на обществото да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия.
Носители на добрата практика Нуждаем се от твоята помощ.
Продукцията на дружеството замества масивната дървесина и по този начин способства за щадящото екологосъобразно ползване, намаляващо натиска върху старите гори, като продукцията се характеризира и с отрицателен въглероден отпечатък. Чрез новата си технология Кроношпан осигурява висококачествено рециклиране на дървесни отпадъци, образувани от домакинствата, строителството, индустрията и от опаковки, прилагайки на практика модела кръгова икономика. По този начин се намалява потреблението на обла дървесина, осигурява се дълъг жизнен цикъл на дървесината и се увеличава добавената стойност на дървесните продукти. Кроношпан е член на стопанската камара на FSC®, единственият в страната със сертификат FSC® Recycle credit за проследяване на веригата на доставка и оползотворяване на дървесни отпадъци от бита, строителството, индустрията и опаковки.
Носители на добрата практика Рециклиране на дървесни отпадъци.

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив работи в рамките на единната система на Българската Търговско-Промишлена Палата - София. Тя е една от регионалните търговско-промишлени палати в страната и втора по размер и значимост след БТПП-София. Това е най-голямата система от бизнес асоциации в България с дълга история, традиции и важно място в подпомагането на българския бизнес и икономика.