SHOE AND TEXTILE WASTE

What does shoe and textile waste mean?

Отпадъците от обувки и текстил се образуват след като приключи жизненият цикъл на текстилни продукти – дрехи, завеси, пердета, чаршафи, покривки и т.н., както и на обувки и други кожени изделия.

Hazardous shoe and textile waste

Отпадъците от обувки и текстил като цяло са неопасни отпадъци.

Types of shoe and textile waste

Отпадъците, образувни от продукти, съдържащи текстилни материали се определят като текстилни отпадъци. Видовете отпадъци от обувки и текстил са аналогични на видовете продукти, от които те се образуват.

Rules for the collection of shoe and textile waste

Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и да отива на депата за отпадъци. Чрез редица проекти, на територията на много общини се организира разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил.

Например на територията на Столична община от 2019 г. поетапно се разполагат специализирани контейнери за текстилни отпадъци, които не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях.

Treatment of shoe and textile waste

Третирането на отпадъците от обувки и текстил се извършва съглано йерархията за управление на отпадъците. На първо място е предотвратяването и подготовката за повторна употреба. Следват дейностите по рециклиране на текстилните отпадъци, изгарянето с оползотворяване на енергията и на последно място е обезвреждането.
Повече информация вижте тук.

Fee for shoe and textile waste

Лицата, пускащи на пазара текстил и обувки, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, като изпълняват задълженията си индивидуално, или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Повече информация за таксите за отпадъци вижте тук.