ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ

Какво са отпадъци от обувки и текстил?

Отпадъците от обувки и текстил се образуват след като приключи жизненият цикъл на текстилни продукти - дрехи, завеси, пердета, чаршафи, покривки и т.н., както и на обувки и други кожени изделия.

Опасни отпадъци от обувки и текстил

Отпадъците от обувки и текстил като цяло са неопасни отпадъци.

Видове отпадъци от обувки и текстил

Отпадъците, образувни от продукти, съдържащи текстилни материали се определят като текстилни отпадъци. Видовете отпадъци от обувки и текстил са аналогични на видовете продукти, от които те се образуват.

Правила за събиране на отпадъци от обувки и текстил

Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и да отива на депата за отпадъци. Чрез редица проекти, на територията на много общини се организира разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил.

Например на територията на Столична община от 2019 г. Поетапно се разполагат специализирани контейнери за текстилни отпадъци, които не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях.

Третиране на отпадъци от обувки и текстил

Третирането на отпадъците от обувки и текстил се извършва съглано йерархията за управление на отпадъците. На първо място е предотвратяването и подготовката за повторна употреба. Следват дейности по рециклиране на текстилните отпадъци, изгарянето с оползотворяване на енергията и на последно място е обезвреждането.
Повече информация Вижте тук.

Такса за отпадъци от обувки и текстил

Лицата, пускащи на пазара текстил и обувки, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, като изпълняват задълженията си индивидуално, или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Повече информация за таксите за отпадъци Вижте тук.