NoImage

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА

Правни въпроси
МАГИСТЕРИУМ ООД

Валентина Илиева е Магистър по право, придобит в Университета за национално и световно стопанство. Юрист, с познания в областта на административното право, структурните фондове на Европейски съюз, експертни познания в областта на обществените поръчки.
Работила е като главен секретар на Агенция за устойчиво енергийно развитие, където осъществява административното ръководство на агенцията, чрез координиране и контролиране функционирането на общата и специализираната администрация за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт.
Преди това е заемала длъжността държавен експерт в отдел „Предварителен контрол”, Дирекция Фондове на ЕС за околна среда, Министерство на околната среда и водите. Заемала е длъжността началник отдел „Административно- правно обслужване”, като за периода 2005- 2006 г. е временно изпълняващ длъжността главен секретар на Изпълнителна агенция по околната среда.
Притежава над 23 г. практически професионален опит. Притежава опит по Оперативна програма „Околна среда“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Добро управление“, ОП „Административен капацитет“ и др.