Виктория Белоконска

ВИКТОРИЯ БЕЛОКОНСКА

Събиране и третиране на отпадъци
МАГИСТЕРИУМ ООД

Виктория Белоконска е Магистър по опазване на околната среда и устойчиво развитие, придобит в Химико технологичен и металургичен университет, София - съвместно с университети от Великобритания, Франция и Белгия. Магистър-химик, учител по химия с втора специалност физика, придобит в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. Завършила е успешно множество курсове и специализация за подобряване на квалификацията си като експерт по управление на отпадъците и управление на проекти.
По настоящем е експерт към МАГИСТЕРИУМ ООД. Изпълнявала е длъжността координатор на проекти: „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ и „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, насочена към намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на разширения Европейски съюз. Заемала е експертни позиции към Дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите, Министерство на околната среда и водите.
Притежава над 14 г. практически професионален опит. Притежава опит по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, TAIEX- инструмент за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия, Представител на Централна и източна Европа в работни групи към Базелска конвенция за трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, наблюдател към конвенцията, проекти по ИМПЕЛ - неформална мрежа от експерти и инспектори, работещи в областта на околната среда, участие в заседанията на работна група "Околна среда" към Съвета на ЕС и др.