Здравка Виденова

ЗДРАВКА ВИДЕНОВА

Информационни системи
МАГИСТЕРИУМ ООД

Здравка Виденова се обучава за бакалавър Информатика към Софийски университет "Св. Климент Охридски" след придобиване на квалификация Финансов мениджмънт към Национална финансова-стопанска гимназия, София.
По настоящем е експерт към МАГИСТЕРИУМ ООД. Притежава опит при участието си в проекти в областта на информационните технологии и изготвяне на дисперсионни модели за качество на атмосферния въздух.