Комуникационна стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
Екипът на Магистериум ООД разработи Комуникационна стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, обхващаща целия период на изпълнение на дейностите.

Целта на комуникационната стратегия е да представи проекта с неговата визия, цели и дейности пред различните целеви групи и пред обществеността, както и да ги запознае с ползите и резултатите от неговото реализиране. Да популяризира възможностите на платформата, ползите от нейното въвеждане и екологичната ангажираност и действия на местните власти, бизнеса и обществеността. Същността на комуникационния план се изразява в реализиране на мерки и дейности, свързани с популяризиране на резултатите от проекта и дефинирана спрямо потребностите на разгледаните целеви групи.

Комуникационната стратегия ще се реализира при пълно спазване на мерките и реквизитите, съгласно Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия.

Проектът за PR стратегия можете да изтеглите от тук: PRStrategyProjectBG0036.pdf

Вашият коментар