МАГИСТЕРИУМ ООД избра изпълнител на кампанията за популяризиране на проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
РЕКЛАМЕН МАРКЕТ ЕООД е фирмата, която ще популяризира резултатите от АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0036-С001 за проект „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие на ЕС.

За популяризиране на проекта ще бъде проведена интензивна кампания, съдържаща множество взаимно координирани мерки, комуникационен микс, съчетаващ рекламни, медийни и ПР инструменти, с цел максималното популяризиране на възможностите на разработваната в рамките на проекта платформа, ползите от нейното въвеждане, и екологичната ангажираност и действия на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор и обществеността.

Повече информация за проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ можете да намерите тук: https://magisterium.bg/news/

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Вашият коментар