БЕЗ ОТПАДЪЦИ

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Интернет страница, съдържаща информация за видовете отпадъци от домакинствата и за това как и къде те да се изхвърлят, предават и събират по щадящ околната среда начин, който позволява да бъдат превърнати в суровина.

Носител на идеята

Интернет страницата http://waste.sofia.bg е разработена с помощта на сдружение CSR Bulgaria, Център за научни изследвания и проектиране – УАСГ, дирекция „Управление на отпадъците“ и Столичен инспекторат.

Година на внедряване

2017

Вижте повече

Сподели тази страница