SWAN – БАЛКАНСКА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИ

КРАТКО ОПИСАНИЕ
SWAN - Иновативна информационна платформа, която свързва индустриалните сектори или производителите на отпадъци (общините) на ниво район, страна и Балкански регион с цел рециклиране чрез продажбата им като суровина на други индустриални сектори или предприятия; Проектът цели значително намаляване на вноса на суровини; намаляване на промишлените отпадъци и депата, намаляване с повече от 1% на емисиите на CO2, като при това се подпомага създаването на работни места, нови бизнес възможности и „зелен растеж“; Създаване на възможности за обмен на съпътстващи продукти и ресурси между предприятията; Създаване на мрежа между индустриалните сектори и организации от всички сектори на бизнеса с цел подобряване на устойчивостта и ефективността на ресурсите; Разработване инструментариум за подобряване на регионалното развитие и управлението на отпадъците.

Носител на идеята

Финансираща институция/програма - INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. Партньор от България – Българска стопанска камара (БСК)

Година на внедряване

N/A

Вижте повече

Сподели тази страница