НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Какво са негодни за употреба батерии и акумулатори?
Батерия или акумулатор е всеки източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия и състояща се от една или повече първични клетки (непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се образуват от батериите и акумулаторите след приключване на жизнения им цикъл и превръщането им в отпадък.

Опасни негодни за употреба батерии и акумулатори
Класифицирането на НУБА като опасни отпадъци се извършва на база на съдържанието на опасни вещества, които се съдържат в тях, преди още те да са се превърнали в отпадък. Повече информация относно опасните отпадъци Вижте тук. Опасни НУБА са:
 • оловни акумулаторни батерии;
 • Ni-Cd батерии;
 • батерии, съдържащи живак.

Видове негодни за употреба батерии и акумулатори
Батериите и акумулаторите се разделят на следните основни видове:
 • Портативни;
 • Автомобилни;
 • Индустриални.
Портативни батерии и акумулатори
 • Портативна батерия или акумулатор е всяка батерия, батерия тип "копче", пакет батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни.
 • Батерия тип копче е малка кръгла портативна батерия или акумулатор, състояща се от един или няколко галванични елемента, чийто диаметър е по-голям от височината ѝ, и която намира специални приложения в слухови апарати, часовници, малки преносими уреди и за поддържащо напрежение.
Автомобилни батерии и акумулатори
Автомобилна батерия или акумулатор е батерия или акумулатор, използвана за запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства.

Индустриални батерии и акумулатори
Индустриална батерия или акумулатор е батерия или акумулатор, проектирана изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.

Правила за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори
1. За разделно събиране и рециклиране на портативни и автомобилни НУБА се създават системи, които трябва да осигуряват събиране от крайните потребители чрез:
 • специално оборудвани превозни средства - от местата, в които се образуват портативни и автомобилни НУБА, или
 • поставяне на съдове за разделно събиране, разположени на мястото на продажбата на портативни и на автомобилни батерии и акумулатори или на друго достъпно място в района, в който се образуват портативни и автомобилни НУБА.
2. Притежателите на негодни за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори могат да:
 • върнат безплатно на територия на търговски обект, в който се предлагат батерии и акумулатори от същия вид, без да закупуват нови;
 • върнат безплатно на друго достъпно място в района, в който се образуват портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори;
 • предадат НУБА площадки за събиране и съхраняване на НУБА.
3. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:
 • Да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и автомобилни НУБА от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;
 • Да поставят съдове за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата;
 • Да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите налични места за предаване на НУБА, както и за значението на обозначенията за разделно събиране и за наличието на тежки метали;
 • При продажба на автомобилни батерии и акумулатори табелите трябва да съдържат и информация, че НУБА се събират задължително с електролит.
4. Всички батерии и акумулатори са маркирани с обозначение за разделно събиране:


Негодни за употреба батерии и акумулатори НЕ ТРЯБВА Се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци (т. нар. сиви контейнери) и в контейнерите за разделно събиране на отпадъци (цветните контейнери)!

Третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

ЗАБРАНЕНО Е:
 • Депонирането и изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани или оползотворени по друг начин;
 • депонирането и изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово;
 • нерегламентираното изхвърляне или изливане на електролит от НУБА.
Негодните за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори се събират и съхраняват в затворени специализирани съдове, които са устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и осигуряват вентилация на въздуха. Съдовете се обозначават с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".
Третирането на НУБА се извършва в специализирани съоръжения, които се проектират, изграждат и експлоатират като се вземат мерки за ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване на всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда и за осигуряване на пригодността на получените материали за оползотворяване и преди всичко за рециклиране. В съоръженията за третиране се извършва отделяне на електролита от автомобилни и индустриални НУБА. Разделно събраните НУБА се подлагат на операции по раздробяване и разделяне на подлежащи и неподлежащи на рециклиране или друг вид оползотворяване на отпадъци. Неподлежащите на рециклиране или друг вид оползотворяване отпадъци следва да бъдат обезвреждани по екологосъобразен начин.

Такса за негодни за употреба батерии и акумулатори

Всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за:
 1. разделното събиране на НУБА;
 2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните НУБА;
 3. екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени по друг начин.
Изпълнението на тези задължения се извършва индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване (ООп).
Задължените лица финансират разходите за посочените дейности, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставяне на услуги по управление на отпадъците.

В случай, че изпълняват задълженията си чрез ООп, задължените лица заплащат възнаграждения, които следва да са модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услуги по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

В случай че лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, не изпълняват посочените задължения индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от ООп, същите заплащат продуктова такса по реда на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
Посочените разходи се включват в цената на произведените продукти.