ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

Какво са зелените и биоразградимите отпадъци?

 • С понятието "зелени отпадъци" често се обозначават отпадъци от паркове и градини - трева, листа, дървесина, храсти, цветя и др. Това всъщност са биоотпадъци, които спадат към групата на биоразградимите отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно.
 • Биоразградими е по-широко понятие. Към биоразградимите отпадъци, освен биотпадъците, спадат също отпадъци от хартия, картон и други.
 • Биоотпадъците от своя страна са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

Опасни зелени и биоразградимите отпадъци

"Зелените" и биоразградимите отпадъци като цяло са неопасни отпадъци.

Видове зелени и биоразградими отпадъци

Биоразградимите отпадъци включват всички отпадъци, които могат да се разграждат анаеробно или аеробно:
 • Биотпадъци
 • Хартия и картон
 • Някои пластмаси и др.
"Зелените" отпадъци са част от биоотпадъците, които могат да бъдат:
 • Трева, сено, листа
 • Растителни отпадъци, цветя
 • Зеленчуци и плодове
 • Дървесина, храсти
Към битовите биотпадъците се включват и хранителни отпадъци от домакинства и други подобни източници, в т.ч. използвано олио за готвене

Правила за събиране на зелените и биоразградимите отпадъци

Основно правило за събиране на биоотпадъците разделното им събиране при източника на образуване. Ако съдържат примеси, биоотпадъците се считат за разделно събрани в случай, че количеството на примесите не надвишава 10 % от общото им количество. Под примеси се разбира неорганични замърсители, като стъкло, пластмаси, метал, инертни материали - камъни, глина на гранули, гума и др, включително биологично разградими пластмаси и замърсявания, когато са визуално разпознаваеми.

Притежателите на битови биоотпадъци (отпадъци, които са образувани от домакинствата) могат да ги предадат на съответната общинска система за разделно събиране или да ги компостират на място. Както и за другите видове битови отпадъци, така и за управлението на биоотпадъците, са отговорни органите на местното самоуправление. Кметът на съответната община:
 • Осигурява се разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини.
 • Предприема мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, тяхното разделно събиране и оползотворяване, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.). Мерките включват разработване на подробен график за обслужване на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци, съобразено с техния произход и вид. Графикът се оповестява на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин.
Съдовете за събиране на биоотпадъците могат да бъдат контейнери за многократно използване, кофи, биоразградими торби за еднократна употреба, съответстващи на стандарт БДС EN-13 432, или други подходящи съдове.
Съдовете за многократно използване трябва да са кафяви на цвят, да са водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване да се затварят плътно и да се почистват и дезинфекцират лесно, както и да са обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.

Забранява се:
 • Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличието на осигурени системи за разделно събиране на биоотпадъци
 • Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци
 • Смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци
 • Депонирането и друг вид обезвреждане на биоотпадъци от поддържането на зелени площи, паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, стопански и административни сгради
 • Депонирането и друг вид обезвреждане на биоотпадъци в случай, че могат да се оползотворят на територията на регионалните системи за управление на отпадъците
 • Неконтролираното изгаряне на биоотпадъци

Третиране на зелените и биоразградимите отпадъци

Третирането на биоразградимите отпадъци се извършва основно чрез процесите компостиране и ферментация.
 • Компостирането е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично разграждане на разделно събрани биоотпадъци с цел получаване на компост. Компостът, получен в резултат на процеса на компостиране, представлява богат на хумус продукт, съдържащ между 15 % и 50 % сухо органично вещество.
Компостиране на собствени биоотпадъци може да се извършва и директно от домакинствата на място. В този случай е поставено изискване за получаване на компост да не надвишава количеството от 10 m3 годишно И да се използва на мястото на образуване само за собствени нужди - върху собствена или наета земя.
 • Ферментацията е процес на анаеробно биологично разграждане на биоотпадъците и получаването на биогаз.
В резултат на процеса ферментация се получава и ферментационен продукт, който представлява остатъчна органична фракция, отговаряща на определени критерии за качество.
 • В резултат от процеса на компостиране или ферментация може да се получи и органичен почвен подобрител - органична фракция, която не отговаря на критериите за качество за продукт като компост или ферментационен продукт, Но може да се използва като подобрител на почвата в почви, непредназначени за производство на храни, при определени условия.

Такса за зелените и биоразградимите отпадъци