ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Тема: Зелен телефон
Информация:

Сигнали, свързани с опазването на околната среда и нарушаване на екологичното законодатлество.

Телефон: +35929888205
+359887088440
Връзка: https://www.moew.government.bg/bg/zelen-telefon-za-podavane-na-signali/ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite/
Тема: Сигнали свързани с произшествия или инциденти.
Информация:

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като: Промишлени аварии и други замърсявания; Радиация; Други произшествия и инциденти.

Телефон: 112
Връзка: https://www.mvr.bg/112
Тема: Сигнали относно храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните.
Информация:

Българска агенция по безопасност на храните приема сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, ветеринарномедицински продукти, цялостната дейност на БАБХ или отделни служители.

Телефон: +35970012299
Връзка: https://www.bfsa.bg/bg/Page/problem_signal/index/problem_signal
Тема:Спешни сигнали за съоръжения и продукти
Информация:

СПЕШНИ СИГНАЛИ във връзка с: техническия надзор на съоръжения с повишена опасност; продукти в обхвата на надзор на пазара; безопасната експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях; и др.

Телефон:
0700 11 88
Връзка:https://www.bfsa.bg/bg/Page/problem_signal/index/problem_signal
Тема: За продукти
Информация:

Сигнали във връзка с контрола върху продуктите, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите.

Телефон:
0700 111 22
*2211
Връзка: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba
Тема: Оплаквания, сигнали или друга информация!
Информация:

Специализирана платформа за сигнали.

Телефон:
Връзка: https://grajdanite.bg/home
Тема: Оплаквания, сигнали или друга информация!
Информация:

Специализирана платформа за сигнали.

Телефон:
Връзка: https://signali.obshtestvo.bg/contact-points/?keywords=82
Тема: Оплаквания, сигнали или друга информация!
Информация:

Специализирана платформа за сигнали.

Телефон:
Връзка: https://helpbook.info/