CONSTRUCTION WASTE

What does construction waste mean?

Строителните отпадъци са отпадъците, които се образуват от дейностите по строителство и разрушаване, както и при извършване на ремонтни дейности. Строителните отпадъци включват:
 • Бетон;
 • Тухли;
 • Керемиди, плочки и керамични изделия;
 • Дървесина;
 • Стъкло;
 • Пластмаса;
 • Метали;
 • Кабели;
 • Почва;
 • Изолационни материали;
 • Строителни материали на основата на гипс.

Hazardous construction waste

Строителните отпадъци представляват опасни отпадъци, когато се образуват от продукти, които съдържат вещества, притежаващи едно или повече опасни свойства.
Повече за опасните отпадъци вижте тук.

Types of construction waste

Non-hazardous Hazardous
Concrete Mixtures or separate fractions of concrete, bricks, tiles, tiles and ceramic products containing dangerous substances
Bricks
Tiles, tiles and ceramic products
Mixtures of concrete, bricks, tiles and ceramic products
Wood Glass, plastic and wood containing or contaminated with dangerous substances
Glass
Plastic
Asphalt mixtures Asphalt mixtures containing coal tar
Coal tar and tar products
Metals (including their alloys) – copper, bronze, brass; aluminum; lead; zinc; cast iron and steel; tin; mixtures of metals Metal scrap contaminated with hazardous substances
Cables Cables containing oils, coal tar and other hazardous substances
Soil and stones Soil and stones containing dangerous substances
Dredging mass Dredging mass containing dangerous substances
Railway ballast Railway ballast containing dangerous substances
Insulation materials Insulating materials containing asbestos
Other insulating materials consisting of or containing dangerous substances
Building materials containing asbestos
Gypsum-based building materials Gypsum-based building materials contaminated with hazardous substances
Construction and demolition wastes containing mercury
Construction and demolition wastes containing polychlorinated biphenyls (PCB) (for example, PCB-containing sealing materials; resin-based flooring containing PCBs; sealed glass packs containing PCB) capacitors containing PCB)
Mixed construction and demolition wastes Other wastes from construction and demolition (including mixed wastes) containing dangerous substances

Rules for the collection of construction waste

Управлението на строителните отпадъци на територията на съответна община е задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация. Кметът на общината отговаря за организацията по събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.

Съгласно установените правила на територията на Столична община лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от ремонтна дейност на домакинствата са длъжни да:
 • Събират строителните отпадъци на територията на имота, като не се допуска разпиляването им до изхвърлянето им по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община;
 • Изхвърлят строителните отпадъци до контейнерите за битови отпадъци само в определените дни, съгласно предварително обявен график
 • Събират строителните отпадъци в наети от тях специализирани контейнери, като ги предават на лица притежаващи документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците;
 • Лицата живеещи и/или споделящи пространства в условия на етажна собственост при намерение за извършване на ремонтни дейности, при които се образуват строителни отпадъци са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение за своето намерение, най-малко 3 /три/ дни преди започване на ремонтните работи и да уведомяват управителя на етажната собственост;
 • Съобщението съдържа минимум: етаж, име или номер на апартамента, в който се извършва ремонт, телефон за контакт, данни за фирма изпълнител или техническото лице, в случаите, когато ремонтът се извършва от физически лица;
 • Управителите на етажната собственост са длъжни при поискване от лица, осъществяващи контрол да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности в съответната етажна собственост.
Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Treatment of construction waste

Различните видове строителни отпадъци подлежат на различни операции по оползотворяване или обезвреждане. Като цяло третирането на строителните отпадъци се извършва при спазване на йерархията за строителни отпадъци, която е представена на следната схема:Повече за йерархията на отпадъците вижте тук.

Операциите по събиране и третиране на строителните отпадъци могат да се извършват на:
 • Строителните площадки;
 • Площадките за разрушаване;
 • Специализирани площадки за третиране.
Повторното използване на строителни материали, влагането на рециклирани строителни материали в строежите води до намаляване използването на природни ресурси.

Fee for construction waste

Управлението на строителните отпадъци, получени от ремонтна дейност на хората по домовете е задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация. Финансирането на дейностите по събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата се извършва чрез изразходване на средства, събрани от такса битови отпадъци.