СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Какво са строителните отпадъци?

Строителните отпадъци са отпадъците, които се образуват от дейностите по строителство и разрушаване, както и при извършване на ремонтни дейности. Строителните отпадъци включват:
 • Бетон;
 • Тухли;
 • Керемиди, плочки и керамични изделия;
 • Дървесина;
 • Стъкло;
 • Пластмаса;
 • Метали;
 • Кабели;
 • Почва;
 • Изолационни материали;
 • Строителни материали на основата на гипс.

Опасни строителни отпадъци

Строителните отпадъци представляват опасни отпадъци, когато се образуват от продукти, които съдържат вещества, притежаващи едно или повече опасни свойства.
Повече за опасните отпадъци Вижте тук.

Видове строителни отпадъци

Неопасни Опасни
Бетон Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
Тухли
Керемиди, плочки и керамични изделия
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия
Дървесина Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества
Стъкло
Пластмаса
Асфалтови смеси Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
Каменовъглен катран и катранени продукти
Метали (вкл. техните сплави) - мед, бронз, месинг; алуминий; олово; цинк; чугун и стомана; калай; смеси от метали Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
Кабели Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества
Почва и камъни Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
Драгажна маса Драгажна маса, съдържаща опасни вещества
Баластра от релсов път Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
Изолационни материали Изолационни материали, съдържащи азбест
Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
Строителни материали, съдържащи азбест
Строителни материали на основата на гипс Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества
Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи полихлорирани бифенили (PCB) (например съдържащи PCB уплътняващи материали; подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB; запечатани стъклопакети, съдържащи PCB; кондензатори, съдържащи PCB)
Смесени отпадъци от строителство и събаряне Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

Правила за събиране на строителни отпадъци

Управлението на строителните отпадъци на територията на съответна община е задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация. Кметът на общината отговаря за организацията по събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.

Съгласно установените правила на територията на Столична община лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от ремонтна дейност на домакинствата са длъжни да:
 • Събират строителните отпадъци на територията на имота, като не се допуска разпиляването им до изхвърлянето им по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община;
 • Изхвърлят строителните отпадъци до контейнерите за битови отпадъци само в определените дни, съгласно предварително обявен график
 • Събират строителните отпадъци в наети от тях специализирани контейнери, като ги предават на лица, притежаващи документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците;
 • Лицата живеещи и/или споделящи пространства в условията на етажна собственост при намерение за извършване на ремонтни дейности, при които се образуват строителни отпадъци са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение за своето намерение, най-малко 3 /три/ дни преди започване на ремонтните работи и да уведомяват управителя на етажната собственост;
 • Съобщението съдържа минимум: в който се извършва ремонт, телефон за контакт, данни за фирма изпълнител или техническото лице, в случаите, когато ремонтът се извършва от физически лица;
 • Управителите на етажната собственост са длъжни при поискване от лица, осъществяващи контрол, за да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности в съответната етажна собственост.
Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т. ч. Изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Третиране на строителни отпадъци

Различните видове строителни отпадъци подлежат на различни операции по оползотворяване или обезвреждане. Като цяло третирането на строителните отпадъци се извършва при спазване на йерархията за строителни отпадъци, която е представена на следната схема:Повече за йерархията на отпадъците Вижте тук.

Операциите по събиране и третиране на строителните отпадъци могат да се извършват на:
 • Строителните площадки;
 • Площадките за разрушаване;
 • Специализирани площадки за третиране.
Повторното използване на строителни материали, влагането на рециклирани строителни материали в строежите води до намаляване използването на природни ресурси.

Такса за строителни отпадъци

Управлението на строителните отпадъци, получени от ремонтна дейност на хората по домовете е задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация. Финансирането на дейностите по събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата се извършва чрез изразходване на средства, събрани от такса битови отпадъци.