Kalchev

ЦВЕТОМИР КАЛЧЕВ

Ръководител
МАГИСТЕРИУМ ООД

Цветомир Калчев е Инженер Магистър в областта на природните науки, придобит в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София. Защитата на магистърската си степен подготвя в рамките на пред-дипломна си специализация в Mountain University of Leoben, Австрия, финансирана по програма Сократес - Еразмус. Завършва Магистърски курс по управление на Европейските фондове, организиран от Европейската академия за данъци, икономика и право в Берлин, Германия.
Понастоящем е управляващ партньор на МАГИСТЕРИУМ ООД. Работил е като държавен експерт в отдел „Оценка търгове и договаряне”, Дирекция Фондове на ЕС за околна среда, Министерство на околната среда и водите. Определен е за национален референтен център, последователно за Отпадъци, Отпадъци и устойчиво потребление и производство, Отпадъци и Ресурси за България към Европейска агенция за околна среда. Започва професионалната си кариера, като експерт в отдел Отпадъци, Дирекция Мониторинг на околната среда към Изпълнителна агенция по околна среда, България.
Притежава над 17 г. практически професионален опит в областта на околната среда, подготовката, контрола и изпълнението на проектни предложения. Участвал е в множество проекти в областта на управление на отпадъците и ресурсите, опазване на околната среда, качество на атмосферния въздух, информационни системи, мерки за енергийна ефективност, подобряване на конкурентоспособността, проучване и изготвяне на стратегически и нормативни документи и програми, подготовка на разрешителни и отчетни документи по Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за ограничаване изменението на климата и др.
Притежава опит по Оперативна програма „Околна среда“, Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Добро управление“, Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство, Програма Matra-flex, ТАИЕКС към Генерална Дирекция „Разширяване“ на ЕК, Сократес-Еразмус и др.