МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2 по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

В процес е разработването на информационна платформа, която ще обединява пространствени и непространствени данни от различни източници и ще осигурява комбинирано представяне на потребителски ориентирана информация за различен кръг целеви групи, администрация, неправителствен сектор, бизнес и общественост.

Платформата ще предоставя на потребителите систематизиран и информиран избор за възможностите за предотвратяване или намаляване на образуваните битови отпадъци, подготовката за разделно събиране, повторна употреба и/или рециклиране на битовите отпадъчни материали. Преди да бъде въведен в експлоатация и интегриран, пилотният демонстрационен модел за кръгова икономика ще бъде тестван както на ниво разработка, така и на всеки един етап от изграждането на заложените модули.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Тази публикация има един коментар

  1. Milin

    you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

Вашият коментар