МАГИСТЕРИУМ ООД търси ново попълнение към екипа

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
Във връзка с изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, МАГИСТЕРИУМ ООД търси да назначи по реда на трудовото законодателство:

Експерт за работа с данни/тематичен експерт – 1 бр.
Предимства: Опит в проекти; Професионален опит; Инициативност, организираност и отговорност; Умения за работа в екип.
Очакваме: Висше образование – степен бакалавър в областта на икономическите, социалните, природните науки или еквивалент.
Отговорности:
Участва в изпълнението на одобрените дейности по проект №BG16M1OP002-2.009-0036: Подготовка на експертни анализи и изследвания, Разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, Популяризиране на резултатите от проекта.
Изготвяне на анализ на ситуацията по отношение информационното обезпечаване;
Извършване на оценка на наличната информация и данни и подход за набиране на допълнителни такива, при установена необходимост и/или дефицит; Изготвяне на анализ и препоръки за подход, визуализация и представяне на информацията, и възможностите за предотвратяване образуването на битови отпадъци, и предаване за подготовка за повторна употреба, и/или рециклиране на битовите отпадъчни материали, работа с база данни и др.

Начин на провеждане на конкурса
1. Първи етап е подбор по документи.
2. Втори етап интервю.

Необходими документи за кандидатстване
1. Автобиография – европейски формат.
2. Копия от документи за завършено образование, квалификация и опит.
3. Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.

Място и срок за подаване на документите
Документите за участие в конкурса можете да изпращате в срок до 19.07.2021 г. на следния е-mail: magisteriumbg@gmail.com

Лице за контакти:
Цветомир Калчев – Управител на МАГИСТЕРИУМ ООД
Телефон за контакти: +359893770478

Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени на МАГИСТЕРИУМ ООД ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Вашият коментар