Опасни битови отпадъци

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара

Почти всеки е чувал за "опасни отпадъци", особено когато гледа филм, в който има контейнер със специфичен символ на токсично съдържание. Но знаем ли кои отпадъци се класифицират като опасни, какво трябва да правим с този вид отпадъци и защо е толкова важно да предаваме опасните отпадъци на определените за това места? Оказва се, че някои отпадъци от нашите домакинства, за които може би сме смятали, че не са вредни, всъщност са класифицирани като опасни и трябва да бъдат предадени на специални площадки за отпадъци. Но това не е редовна практика в България, по-често не защото хората не искат да го правят, а защото не знаят кои отпадъци са токсични и кои не.

Ето защо бихме искали да ви предложим кратък преглед на темата, който може да ви даде някои отговори на въпросите, които сте си задали, и да ви предостави повече информация за опасните отпадъци от домакинствата.

Кои отпадъци са опасни и защо?

Опасен отпадък е всеки отпадък, който има опасни/токсични свойства и който може да навреди на човешкото здраве или на околната среда. Опасните отпадъци могат да бъдат в различно физическо състояние - твърдо, течно или газообразно. Те могат да бъдат опасни за хората поради пряк контакт с тях или защото замърсяват въздуха, водата или почвата.

Опасните отпадъци могат да бъдат разделени на 4 основни групи въз основа на техните отличителни свойства:

- от домакинствата;

- от индустрията;

- от конструкциите;

- радиоактивен.

Всеки опасен отпадък има едно или повече опасни свойства и те могат да бъдат - експлозивни, запалими, корозивни, дразнещи кожата и увреждащи очите, предизвикващи остри токсични ефекти, канцерогенни, инфекциозни и др.

Тук ще се обърне специално внимание на опасните отпадъци от домакинствата, които всеки човек, съзнателно или не, натрупва. Знаете ли, че опаковката на почистващия препарат за баня се класифицира като опасен отпадък? Причината е, че е замърсена. Дори опаковката да е направена от пластмаса, тя не трябва да се изхвърля в контейнера за пластмасови продукти, а да се третира като опасен отпадък.

Като опасни отпадъци трябва да се класифицират и някои стари батерии, както и някои стари електроуреди. Дали тези отпадъци са токсични или не, зависи от веществата, които съдържат, като олово, живак, азбест, фосфор и др.

Много често почистващите препарати, които използваме в домакинството си, са класифицирани като опасни, тъй като съдържат вещества, вредни за човешкото здраве.

И разбира се - старите лекарства! Старите лекарства се класифицират като опасни отпадъци и не трябва да ги изхвърляме в обикновените контейнери, а на специални места.

Трябва да кажем, че всяка стока, която може да се превърне в опасен отпадък, трябва да бъде маркирана със специфичните символи. Ако се чудите дали почистващият препарат, който сте взели, е опасен или не, трябва да потърсите някои от символите, изобразени на опаковката:

Какво трябва да правим с опасните отпадъци, ако живеем в България?

След като определим какво може да се класифицира като опасен отпадък, трябва да кажем какво трябва да направим с опасните отпадъци, които сме произвели.

Не съществува единна система за опасни отпадъци, която да работи на територията на цялата страна. Проблемите с тях се решават по-скоро на регионално/общинско ниво и всяка община сама решава как ще събира опасните отпадъци.

Националната система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата е най-широката и ефективна система в България. Тя функционира от 2014 г. и покрива нуждите на повече от 2,5 милиона граждани. Тази система събира опасните отпадъци от домовете на гражданите по заявка или работи на базата на мобилни пунктове, в които хората могат да предадат опасните отпадъци, които вече са събрали. Повече информация за мобилните пунктове - кога и къде ще има такива пунктове - можете да намерите на този линк. https://bit.ly/3PtxKUc Графикът се изготвя за всяка отделна година и информацията се актуализира постоянно. Системата обаче не функционира на територията на цялата страна.

В допълнение, в рамките на проекта "Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата", финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и с подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), бяха изградени 5 пилотни центъра за събиране на опасни битови отпадъци в общините Шумен, Разград, Созопол, Съединение и Левски.

Защо е толкова важно опасните отпадъци да се предават за рециклиране?

Всички знаем, че е важно да предаваме отпадъците си за рециклиране, защото по този начин те се превръщат от ненужна вещ в суровина. Но защо е още по-важно да събираме и предаваме опасните отпадъци?

Като сортираме опасните отпадъци от общия поток, намаляваме риска те да попаднат в околната среда и да я замърсят или да се превърнат в потенциален риск за човешкото здраве. От друга страна, когато ги предаваме на определени места, елиминираме риска те да станат част от общия поток отпадъци и да го замърсят. По този начин помагаме за правилното събиране и третиране на отпадъците и за последващото им използване като суровини.

Или с други думи, ако предадем пакета от почистващата машина за вани (където има някои от горните символи) в контейнер за пластмасови отпадъци, не само че не помагаме за правилното събиране на отпадъците, но и замърсяваме другите пакети, които са предадени правилно.  

Оказва се, че всеки човек ежедневно натрупва много опасни отпадъци като опаковки от почистващи препарати (от пластмаса, хартия, метал), батерии, токсични съставки и др. Досега човечеството не е намерило по-добър начин за справяне с този вид отпадъци от рециклирането и използването им за възстановяване на енергията. Ето защо е толкова важно да бъдем отговорни и да предаваме опасните отпадъци от домакинствата си на определените за това места, където те ще бъдат рециклирани и превърнати в суровини (когато това е технически възможно и финансово устойчиво). По този начин не само намаляваме количеството на отпадъците, опазваме човешкото здраве и околната среда, но и косвено помагаме за намаляване на климатичните промени, които в бъдеще могат да бъдат огромно предизвикателство за цялото човечество.

Какъв е пътят на опасните отпадъци?

Както вече споменахме, опасните отпадъци от домакинствата в България се събират предимно чрез мобилни пунктове. След това те се доставят на определени места (в някои общини опасните отпадъци могат да се доставят директно на тези места от гражданите), където се оползотворяват или неутрализират. Това може да стане само след проверка на документацията, измерване на отпадъците на кантар и регистриране на количеството отпадъци в интернет, след което трябва да има проверка и вземане на проба. Самите определени места също трябва да бъдат проверени от оператора. Операторът трябва да контролира вида и състава на отпадъците, получени за третиране, да следи за технологията за оползотворяване или обезвреждане, да следи за състоянието на технологичното оборудване и надеждността на строителните конструкции и съоръжения, да проверява емисиите на вредни вещества, изпускани във въздуха и във водата, както и замърсяването на почвата.

Оказва се обаче, че в България не всеки опасен отпадък може да бъде третиран, тъй като не може да бъде рециклиран или използван повторно. В общия случай става въпрос за опасните отпадъци, които се произвеждат от промишлеността. Това налага този вид отпадъци да бъдат транспортирани до други държави, където е възможно да бъдат преработени и използвани повторно като суровина. Транспортирането се извършва по суша, вода или въздух в съответствие с международното право и под строгия контрол на контролните органи. Това е необходимо, за да се спре опасното въздействие върху човечеството и околната среда. 

Европейско управление на опасни отпадъци

Въпреки подобренията в управлението на опасните отпадъци, според докладите на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) ще са необходими повече мерки за предотвратяване на натрупването на опасни отпадъци в Европа. Агенцията постоянно прави преглед на изпълнението на програмите за предотвратяване на натрупването на отпадъци, които могат да бъдат опасни за човешкото здраве и околната среда.

ЕАОС се фокусира върху предотвратяването на натрупването на опасни отпадъци, което е един от приоритетите на екологичната политика в Европа. Агенцията прави преглед на тенденциите в натрупването на опасни отпадъци, генерирани в Европа като цяло и във всяка отделна европейска държава, и прави общ преглед на целите, задачите, показателите и мерките за предотвратяване на тяхното образуване.

Според някои данни опасните отпадъци на територията на ЕС са около 4 % от всички отпадъци. Това са предимно минерални, химически и медицински отпадъци. Ако управлението на отпадъците, генерирани от секторите на строителството, минното дело и кариерите, както и от домакинствата, се извършва правилно, тези отпадъци могат да бъдат превърнати в добър източник на суровини.

В ЕС се прилагат много програми, насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци. Те включват специални мерки за намаляване на образуването на опасни отпадъци. Повечето от мерките са свързани с ограничаване на производството и включват забрани за използване на токсични материали. Въпреки това предотвратяването на натрупването на опасни отпадъци има по-нисък приоритет от управлението на отпадъците като цяло. Приоритизирането на проблемите с опасните отпадъци на ниво ЕС е един от факторите за по-добра превенция на национално или регионално ниво.

Проблемите с точността и качеството на информацията за опасните отпадъци не са за пренебрегване. Промените в класификацията на отпадъците и определянето им като опасни или не водят до редица неточности в описанието им и могат да повлияят на точността на националните данни.

В заключение трябва да подчертаем, че за обществото е важно да знае и да разграничава кои отпадъци са опасни и кои не, за да може правилно да събира и предава генерираните отпадъци за последващо третиране. В тази връзка е добре обществото да разполага с повече информация за опасните отпадъци от домакинствата и да е наясно как се маркират и къде трябва да се предават. Добра практика ще бъде, ако се улесни достъпът до определените места за разделно събиране на опасни отпадъци. Също така пунктовете за мобилност на този вид отпадъци трябва да станат повече и да обхващат територията на цялата страна. И разбира се, всеки от нас трябва да е наясно кои отпадъци са опасни и кои не, как се обозначават, как и къде трябва да се предават, защото само отговорното ни поведение към отпадъците, които натрупваме, ще доведе до чиста и безопасна околна среда.

Вашият коментар